Działalność Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB

 

Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego, wspólnie z innymi jednostkami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, wypełnia zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Prowadzi badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce i ochronie środowiska.

 

Obszarem wyspecjalizowanego działania Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB jest region świętokrzyski: kolebka polskiej geologii, ważny historycznie i współcześnie okręg eksploatacji kopalin mineralnych i obszar o unikatowych w skali europejskiej walorach geologicznych (naukowych, dydaktycznych i geoturystycznych).

 

Działalność prowadzona w ramach państwowej służby geologicznej

 1. kartografia geologiczna, geologiczno-gospodarcza i geologiczno-środowiskowa oraz geologii  i ochrony złóż kopalin
 2. prowadzenie projektów badawczych związanych z rozpoznaniem budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich i obszarów przyległych, obejmujących badania paleontologiczne, stratygraficzne, petrologiczne, geochemiczne i strukturalne
 3. zadania z zakresu geologii złóż, obejmujące rozpoznanie, dokumentowanie i waloryzację złóż kopalin
 4. monitorowanie środowiska pod kątem geozagrożeń związanych z prowadzoną działalnością górniczą oraz zagrożeń naturalnych dla społeczeństwa i infrastruktury budowlanej
 5. sporządzanie dokumentacji i innych opracowań geologicznych, a także dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko
 6. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego regionu
 7. popularyzacja geoturystyki, w tym przygotowanie i obsługa wycieczek geologicznych, inwentaryzacja stanowisk geologicznych o istotnych walorach edukacyjnych, opracowanie folderów, map oraz przewodników geologicznych i geoturystycznych
 8. obsługa filii Muzeum Geologicznego, obejmująca gromadzenie i katalogowanie kolekcji, organizację wystaw czasowych oraz działalność geoedukacyjną
 9. prowadzenie terenowej filii Narodowego Archiwum Geologicznego, w tym archiwum opracowań geologicznych  i rdzeni wiertniczych oraz Biblioteki Geologicznej

 

Działalność prowadzona w ramach państwowej służby hydrogeologicznej

 1. dokumentowanie i ochrona wód podziemnych
 2. monitoring wód podziemnych, organizacja, konserwacja i prowadzenie sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych
 3. opracowywanie wyników, prognoz, ostrzeżeń, biuletynów, roczników i komunikatów o sytuacji hydrogeologicznej regionu i kraju
 4. prowadzenie bazy danych hydrogeologicznych oraz modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji, rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu racjonalnego ich wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę kraju
 5. kartografia hydrogeologiczna
 6. prowadzenie obserwacji i ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawiskami oraz zagrożeniem stref zasilania i poboru wód podziemnych
 7. prace geologiczno-inżynierskie wraz z dokumentowaniem i oceną zagrożeń powierzchniowymi ruchami masowymi