logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 31 do 45 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D 913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D
Monitoring osiadania powierzchni terenu w 3 wybranych lokalizacjach poszukiwań gazu łupkowego - projekt pilotażowy. 500/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Monografia: Budowa Geologiczna Polski 474/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB 309/2021/Wn-07/FG-go-DN/D
Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV. 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Ocena potencjału, bilasu cieplnego i prespektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce 122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D
Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich Polski w skali 1:50 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG 471/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 120 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MHP. 463/2007/Wn-07/FG-sm-tx/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 150 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP. 176/2010/Wn-07/FG-hg-tx/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 228 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP 197/2015/Wn-07/FG-HG-DN/D
Opracowanie zbiorów geologicznych i ich archiwizacja w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie i jego filiach ( Oddziały Terenowe). 433/2007/Wn-07/FG-bp-tx/D
Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I 499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego. Etap I - otwór badawczy Bibiela PIG-1 437/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Zbadanie wiertnicze soli pokładowych cechsztynu w Województwie Pomorskim ( w rejonie położonym na południe od Trójmiasta) pod kątem ich wykorzystania dla magazynowania płynnych węglowodorów 871/2013/Wn-07/FG-SM-DN/D
Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) 41/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D