logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 31 do 45 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10) 194/2018/Wn-07/FG-go-dn/D z dn. 23.08.2018 r.
Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dprzeczy. 195/2009/Wn50/FG-hg-tk/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 228 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP 197/2015/Wn-07/FG-HG-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art.162, ust.1, pkt 1) 199/2018/Wn-07/FG-AB-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art..162, ust.1, pkt 1) 199/2018/Wn-07/FG-AB-DN/D z dnia 23.08.2018 r.,
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r.
Prowadzenie Banku Danych Wód Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne). 201/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa - część II 206/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Archiwizacja i inwentaryzacja informacji geologicznych zawartych w próbkach geologicznych przechowywanych w Państwowym Instytucie Geologicznym. 215/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych rejonach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy 22/2019/Wn-07/FG-kg-dn/D z dnia 23.01.2019 r.
Szczegółowy numeryczny model wgłebnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy 234/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą. 236/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D
Waloryzacja obszarów perspektywicznych i prognostycznych węgla kamiennego w aspekcie geologiczno - zasobowym, środowiskowym i ekonomicznym 238/2016/Wn-07/FG-SM-DN/D
Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej-projekt pilotażowy. 240/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Działalnosć Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2008 r. 246/2008/Wn-50/FG-hg-tx/D