logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 61 do 75 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne). 304/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 307/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 20.12.2018 r.
Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV. 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB 309/2021/Wn-07/FG-go-DN/D
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski. 310/2021/Wn-07/FG-sm-DN/D
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. 312/2021/WN-07/FG-GO-DN/D
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap pilotażowy: warstwy krośnieńskie i menilitowe 313/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami - II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi: opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych 318/2017/Wn-07/FG-hg-dn/D
Prowadzenie działań przez państwową służbę geologiczną w związku z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych (prace interwencyjne) 35/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie ochrony georóżnorodności i geologii środowiskowej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 9) 371/2017/Wn-07/FG-go-dn/D
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, etap V lata 2008 - 2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące. 378/2008/Wn-07/FG-kg-tx/D
Działalność Państwowej Służby Hydrogeologicznej w roku 2007. 386/2007/Wn-07/FG-hg-tx/D
Wykonanie badań dla oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego na 7 poligonach badawczych, gdzie prowadzono prace poszukiwawcze za gazem z formacji łupkowych 394/2017/Wn-07/FG-go-dn/D
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych 397/2015/Wn-07/FG-sm-dn/D
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 ; 10 000 - etap II. 4/2009/Wn-07/FG-kg-tx/D