Przegląd Geologiczny (2017-11-1) tom 65

pg okl 1 2017 11 1pg okl 4 2017 11 1

 

930
pdf XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii – Wojanów, 8–10.11.2017 r. Słowo wstępne (37 KB)
Stanisław Staśko, Wojciech Ciężkowski, Henryk Marszałek

 

WODY MINERALNE, LECZNICZE, TERMALNE I KOPALNIANE

 

933
pdf Zastosowanie wybranych metod badań masywów skalnych do oceny warunków hydrogeologicznych kopalń węgla kamiennego GZW (788 KB)
Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska, Iwona Augustyniak, Andrzej Haładus, Karol Kura, Tadeusz Małaszuk

 

 

938
pdf Wpływ projektowanego odwodnienia kopalni wapienia „Celiny” (woj. świętokrzyskie) na stan ilościowy wód podziemnych (3.65 MB)
Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk, Grzegorz Malina

 

946
pdf German jako wskaźnik warunków hydrogeochemicznych w jeleniogórskim systemie geotermalnym (1.03 MB)
Dariusz Dobrzyński, Tomasz Gruszczyński, Łukasz Birski

 

951
pdf Zmienność parametrów chemicznych i izotopowych wody z odwiertu Franciszek w Wysowej-Zdroju (386 KB)
Marek Duliński, Paulina Dembska-Sięka, Lucyna Rajchel, Zbigniew Gorczyca

 

956
pdf Występowanie i możliwości zagospodarowania wód siarczkowych w rejonie Tarnobrzega (977 KB)
Agnieszka Felter, Jadwiga Stożek, Mariusz Socha, Jakub Sokołowski

 

962
pdf Charakterystyka wód geotermalnych cenomańskiego systemu wodonośnego na pograniczu SE części niecki miechowskiej i zapadliska przedkarpackiego (753 KB)
Grażyna Gorczyca, Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski

 

968
pdf Elementy środowiska analizowane w ocenie zagrożenia zawodnieniem powierzchni terenów górniczych kopalń podziemnych (566 KB)
Dariusz Ignacy, Przemysław Bukowski

 

973
pdf Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód leczniczych Szczawna-Zdroju (Sudety) (7.52 MB)
Barbara Kiełczawa, Elżbieta Liber-Makowska

 

979
pdf Czynne wyrobiska odkrywkowe surowców węglanowych na tle granic GZWP a możliwości ich rekultywacji przez wypełnianie odpadami (932 KB)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Jarosław Staszczak

 

983
pdf Zmienność parametrów eksploatacyjnych i fizykochemicznych wód leczniczych ujęcia Zubrzyk w warunkach współoddziaływania otworów (4.14 MB)
Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz

 

989
pdf Analiza hydrogeochemiczna wód siarczkowych obszaru Niecki Nidziańskiej na podstawie badań ich naturalnych wypływów (434 KB)
Iwona Lipiec

 

995
pdf Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej Małopolski. Część II. Przykład ujęcia Zawoja-3 (409 KB)
Justyna Mazurkiewicz, Ewa Kmiecik, Barbara Tomaszewska

 

1000
pdf Planowana kopalnia odkrywkowa na złożu węgla brunatnego „Oczkowice” zagrożeniem dla gospodarki wodnej i środowiska południowo-zachodniej Wielkopolski (1.83 MB)
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski

 

1009
pdf Rozlewnie wód podziemnych w województwie małopolskim (292 KB)
Lucyna Rajchel

 

1014
pdf Modelowanie hydrogeochemiczne wód termalnych eksploatowanych z trzech ujęć geotermalnych w Bańskiej Niżnej (Podhale) (922 KB)
Klaudia Sekuła, Barbara Tomaszewska, Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Anna Mika

 

1019
pdf Hydrogeochemiczna i regionalna charakterystyka występowania wód termalnych na Spitsbergenie (1.85 MB)
Robert Tarka, Tomasz Olichwer

 

1025
pdf Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach – źródło z wodami siarczanowymi (1.41 MB)
Anna Wolanin, Stanisław Chmiel, Mirosław Żelazny, Łukasz Jelonkiewicz, Justyna Janusz, Stanisław Hałas, Andrzej Trembaczowski

 

NOWE METODY I ROZWIĄZANIA W BADANIACH WÓD PODZIEMNYCH oraz WODY PODZIEMNE WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

 

1031
pdf Zmienność czasowa stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych w wybranych wodach leczniczych Karpat polskich (874 KB)
Nguyen Dinh Chau, Lucyna Rajchel, Nowak Jakub

 

1035
pdf Rozwój metod rozpoznania warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonywania pionowych wyrobisk udostępniających złoże – przykład LGOM (855 KB)
Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa-Kozak, Maciej Pikuła

 

1044
pdf Identyfikacja procesów denitryfikacji w rejonie obszaru zasilania ujęcia wód podziemnych Tursko B (830 KB)
Krzysztof Dragon, Piotr Kaczmarek

 

1049
pdf Określanie wieku wód podziemnych z wykorzystaniem izotopów środowiska – uwagi metodyczne (653 KB)
Marek Duliński, Kazimierz Różański, Zbigniew Gorczyca, Michał Marzec

 

1055
pdf Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszaru ochronnego GZWP na przykładzie zbiornika nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde (2.62 MB)
Jacek Gurwin, Kamil Pajewski, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik

 

1062
pdf Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry (869 KB)
Jacek Gurwin, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik

 

1069
pdf Analiza wahań zwierciadła płytkich wód podziemnych na obszarze sandru Brdy (1.07 MB)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Adam Szymkiewicz, Anna Gumuła-Kawęcka, Wioletta, Gorczewska-Langner

 

1075
pdf Zmienność stężeń gazów w powietrzu strefy aeracji środowiska naturalnego i przekształconego rolniczo (855 KB)
Krzysztof Jóźwiak

 

1080
pdf Ocena zasobów odnawialnych wód podziemnych Pomorza Zachodniego na podstawie modelu symulacyjnego WETSPASS (1.23 MB)
Joanna Kajewska-Szkudlarek, Justyna Kubicz, Ireneusz Kajewski, Paweł Dąbek

 

1085
pdf Badanie zależności położenia zwierciadła wód podziemnych od natężenia wtórnego niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego (549 KB)
Agnieszka Kowalczyk

 

1090
pdf Niepewność oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia dla obszarów miejskich na przykładzie warszawskiej dzielnicy Bielany (994 KB)
Ewa Krogulec, Joanna Trzeciak

 

1096
pdf Wyniki pilotażowego badania zawartości substancji czynnych farmaceutyków w wodach podziemnych w próbkach wody pobranych z krajowej sieci monitoringu wód podziemnych (1.08 MB)
Anna Kuczyńska

 

1104
pdf Skład izotopowy azotanów w wodach podziemnych Polski (462 KB)
Paweł Marek Leśniak, Andrzej Wilamowski

 

1109
pdf Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych stosowanych w praktyce hydrogeologicznej (868 KB)
Ewa Liszkowska

 

1115
pdf Zmienność współczynnika filtracji w strefie hyporeicznej w świetle badań laboratoryjnych (870 KB)
Marek Marciniak, Anna Szczucińska, Mariusz Kaczmarek

 

1121
pdf Zróżnicowanie mikrobiologiczne w wodach podziemnych granitu Karkonoszy (842 KB)
Henryk Marszałek, Dorota Górniak, Marta Toczek

 

1126
pdf Wskazania metodyczne na potrzeby reambulacji dokumentacji GZWP wykonanych przed 2008 r. (98 KB)
Józef Mikołajków, Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka

 

1130
pdf Zastosowanie metody GC/TCD oznaczania He, Ne i Ar w wodach podziemnych do oceny ich wieku, na przykładzie wód z rejonu Buska-Zdroju (373 KB)
Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Tomasz Kasela, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka

 

1134
pdf Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania warunków hydrogeologicznych w osadach czwartorzędowych na przykładzie Wrocławia (398 KB)
Tomasz Olichwer, Sebastian Buczyński, Artur Sobczyk, Marek Kasprzak

 

1139
pdf Hydrogeologiczne przyczyny zmian przyspieszenia siły ciężkości na stanowisku w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu (341 KB)
Tomasz Olszak, Marcin Barlik, Andrzej Pachuta

 

1144
pdf Warunki występowania i migracji WWA w utworach czwartorzędowych w rejonie składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” w Bydgoszczy (851 KB)
Dorota Pierri, Mariusz Czop, Stanisław Borczak

 

1149
pdf Wpływ składu granulometrycznego na wybrane właściwości fizyczne zwietrzelin granitu karkonoskiego (878 KB)
Piotr Pezowicz

 

1155
pdf Uruchomienie ujęcia zwykłych wód podziemnych – prawo, teoria i praktyka (776 KB)
Marek Rasała, Anna Tunak-Grzybowska, Kamil Pajewski

 

1159
pdf Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych przy użyciu Generatora Poboru Wirtualnego – mechanizm i wyniki (211 KB)
Lech Śmietański, Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Aneta Starościak

 

pdf SPONSORZY I PARTNERZY (1.57 MB)

 

pdf PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW I PARTNERÓW (2.09 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf UNIWERSYTET WROCŁAWSKIHYDROGEOLOGIA (2.09 MB)