Przegląd Geologiczny (2019-03) tom 67

pg okl 1 2019 03pg okl 4 2019 03

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

133
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (68 KB)
Grzegorz Makuch

 

137
pdf Surowcowa wojna handlowa (61 KB)
Adam Maksymowicz

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

139
pdf Ewolucja głównych kierunków działania PIG w latach 1919–2019 (664 KB)
Stanisław Wołkowicz

 

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE
W GEOLOGII, WARSZAWA, 28–29.03.2019
Blok artykułów pod redakcją
Katarzyny Jarmołowicz-Szulc

 

146
pdf IX Ogólnopolska Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii – Warszawa, 28–29.03.2019 (148 KB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska

 

147
pdf Zmienność dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej w sąsiedztwie stref uskokowych w złożu miedziowo-srebrowym Radwanice–Gaworzyce (1.55 MB)
Andrzej Chmielewski, Andrzej Głuszyński, Sławomir Oszczepalski, Artur Kuczak

 

154
pdf Miedź, nikiel, ołów i cynk w strefach wpływu eksploatacji złóż miedzi Dolnego Śląska (44 KB)
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Natalia Hoska, Marcin Zimny, Daniel Zimny

 

156
pdf Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach meteorytu Morasko (1.98 MB)
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Andrzej Muszyński, Tomasz Runka, Bożena Gołębiewska, Danuta Michalska, Łukasz Karwowski

 

159
pdf Badania mineralogiczno-petrograficzne kruszców Pb-Zn w triasie dolnym w północnej części regionu śląsko-krakowskiego (42 KB)
Witold Dymowski

 

161
pdf Wybrane elementy badań petrologicznych w obrębie złoża BMB (86 KB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

 

164
pdf Charakterystyka mineralogiczna faz metalicznych z miedziowych żużli hutniczych Starego Zagłębia Miedziowego (174 KB)
Katarzyna Kądziołka, Jakub Kierczak, Anna Pietranik

 

167
pdf Warunki temperaturowe w czasie diagenezy piaskowców pensylwanu w rejonie Morza Bałtyckiego (908 KB)
Aleksandra Kozłowska

 

169
pdf Charakterystyka morfologiczno-mineralogiczna konkrecji polimetalicznych ze strefy Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym – wyniki wstępne
(376 KB)
Agata Kozłowska-Roman, Stanisław Z. Mikulski

 

172
pdf Analiza mikrofacjalna dolomitu głównego (Ca2) we wschodniej części wielkopolskiej platformy węglanowej (277 KB)
Ewelina Krzyżak

 

175
pdf Porównanie petrografii i diagenezy piaskowców karpackich z różnych jednostek litostratygraficznych (57 KB)
Grzegorz Leśniak

 

179
pdf Geochemiczno-mineralogiczne badania koncentracji pierwiastków rzadkich i towarzyszących w obrębie mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w paśmie łupkowym Starej Kamienicy w Sudetach Zachodnich – wyniki wstępne (602 KB)
Rafał Małek, Stanisław Z. Mikulski

 

183
pdf Petrologiczne rozpoznanie materii organicznej rozproszonej w sylurskich łupkach Gór Bardzkich (Sudety) (1.23 MB)
Grzegorz J. Nowak

 

186
pdf Badanie zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach i wzbogacaniu rud chromu (250 KB)
Magdalena Ożóg, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Tomasz Ćwiertnia

 

189
pdf Środowisko sedymentacji i domniemane źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru) (395 KB)
Andrzej Paulo, Justyna Ciesielczuk, Grzegorz Racki, Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik

 

192
pdf Identyfikacja domieszek V, Co, Ni i Au w minerałach kruszcowych rud Fe-Ti-V (NE Polska) na podstawie analiz mikrosondą rentgenowską (EMPA) (275 KB)
Katarzyna Sadłowska, Stanisław Z. Mikulski

 

195
pdf Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych (242 KB)
Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Natalia Radzik, Anna Świerczewska

 

198
pdf Wstępne wyniki badań geochemicznych i mineralogicznych stref wietrzenia złoża cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski) (274 KB)
Maciej Swęd

 

200
pdf Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej (598 KB)
Patrycja Wójcik-Tabol, Anna Górecka-Nowak, Grzegorz J. Nowak

 

204
pdf Charakterystyka petrograficzna rozproszonej materii organicznej z warstw menilitowych (193 KB)
Konrad Ziemianin

 

OGŁOSZENIA

 

pdf II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA OSUWISKOWA (1.18 MB)

 

pdf XX SEMINARIUM z cyklu
METODYKA ROZPOZNAWANIA I DOKUMENTOWANIA
ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ GEOLOGICZNEJ OBSŁUGI KOPALŃ
na temat:
Dokumentowanie geologiczne złóż na potrzeby ich eksploatacji
w stulecie działalności Akademii Górniczo-Hutniczej
i Państwowego Instytutu Geologicznego
Mielec, Kotlina Sandomierska, 11–14 czerwca 2019 r. (78 KB)

 

pdf NASZE FASCYNACJE 2019
– WYSTAWA FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ
W PAN MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE
8 MARCA – 14 KWIETNIA 2019 (108 KB)