Przegląd Geologiczny (2010-07) tom 58


534
Wywiad z prezesem
Geotermii Mazowieckiej S.A.
Markiem Balcerem

Interview with Mr. Marek Balcer,
Chairman of Geotermia Mazowiecka S.A.

Redakcja – Editorial Office

Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
NEWS FROM GEOLOGICAL
ADMINISTRATION

538
Nowe tematy geologiczne
zamawiane przez Ministerstwo Środowiska

New geological projects ordered
by Ministry of the Environment

Ewa Zalewska

KALENDARIUM
CALENDAR

541
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

544
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

CO W PRASIE PISZCZY
PRESS REVIEW

548
Przegląd informacji
medialnych dotyczących
geologii – maj 2010

The top news highlights
– May 2010

Mirosław Rutkowski

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

551
XI Międzynarodowe
Sympozjum nt. Pseudokrasu
– Saupsdorf, Saska Szwajcaria,
Niemcy, 12–16.05.2010

11th International
Symposium on Pseudokarst
– Saupsdorf, Saxon Switzerland,
Germany, 12–16.05.2010

Jan Urban

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

553
Aktualia ropy naftowej
i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY
GEOLOGICAL KALEIDOSCOPE

557
Drapieżne jeżowce
a ewolucja liliowców
czyli preludium mezozoicznej
rewolucji morskiej

Echinoid predators versus
crinoids evolution as a prelude
to revolution in Mesozoic seas

Przemysław Gorzelak,
Mariusz A. Salamon


GEOTERMIA W POLSCE
zbiór artykułów
pod redakcją
Andrzeja Sadurskiego
i Andrzeja Przybycina

GEOTHERMY IN POLAND
a set of articles
edited by
Andrzej Sadurski
and Andrzej Przybycin

558
Geotermia w Polsce
Geothermy in Poland
Mariola Jakoniak

558
Działania Ministerstwa Środowiska
na rzecz rozwoju geotermii w Polsce

The Ministry of the Environment
activities supporting development
of geothermal energy in Poland

Andrzej Przybycin

560
Stan i perspektywy
wykorzystania energii
geotermalnej na świecie i w Europie

Geothermal energy use in Europe
and worldwide: current status
and future prospects

Beata Kępińska

566
Geofizyczne oraz hydrogeologiczne
warunki pozyskiwania energii
geotermicznej w Polsce

Geophysical and hydrogeological
aspects of utilization of thermal
energy in Poland

Jan Szewczyk

574
Wody geotermalne
na Niżu Polskim

Geothermal waters
in the Polish Lowlands

Wojciech Górecki

580
Wykorzystanie wód termalnych
w Polsce (stan na rok 2009)

The use of geothermal waters
in Poland (state in 2009)

Wiesław Bujakowski

589
Dolnokredowy oraz dolnojurajski
zbiornik wód geotermalnych
na Niżu Polskim

Lower Cretaceous and Lower Jurassic
aquifers in the Polish Lowlands

Wojciech Górecki, Marek Hajto,
Wojciech Strzetelski, Andrzej Szczepański

594
Główne bariery rozwoju
wykorzystania energii geotermalnej
w Polsce. Propozycje zmian

Main barriers for geothermal
energy development in Poland.
Proposals of changes

Beata Kępińska, Barbara Tomaszewska

599
Realizacja projektów
geotermalnych – aspekty ekonomiczne

Implementation of geothermal
projects – economic aspects

Gabriela Kierzyk

603
Zbiornik geotermalny jury
dolnej w rejonie Kleszczowa

Lower Jurassic geothermal reservoir
in the Kleszczów area (Central Poland)

Barbara Tomaszewska, Wiesław Bujakowski,
Antoni P. Barbacki, Robert Olewiński

609
Możliwości wykorzystania wód termalnych
występujących na terenie Wielkopolski
do celów leczniczych i rekreacyjnych

Thermal waters in the Wielkopolska
region and possibilities of their use
for therapeutics and recreation

Teresa Latour, Michał Drobnik613
Perspektywy wykorzystania zasobów
wód termalnych jury dolnej z regionu
niecki szczecińskiej (północno-zachodnia Polska)
w ciepłownictwie, balneologii i rekreacji

Prospects of use of thermal water resources
of Lower Jurassic aquifer in the Szczecin Trough
(NW Poland) for space heating and balneology
and recreation

Anna Sowiżdżał

622
Wstępne wyniki badań prototypowego
układu minisiłowni z ORC zasilanej wodą
o temperaturze 100°C

Small prototype of ORC power plant fuelled
by water at 100°C: first experimental results

Władysław Nowak, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur,
Piotr Klonowicz, Aleksander  Stachel,
Paweł Hanausek, Wojciech Klonowicz

626
Elektrochemiczne badania
korozyjne w instalacjach geotermalnych

Electrochemical investigation
of corrosion in geothermal plants

Jacek Banaś, Bogusław Mazurkiewicz,
Wojciech Solarski

631
Projekt GEOCOM realizowany
w ramach 7. Programu Ramowego UE

GEOCOM project of the 7th Framework
Programme of the European Union

Aleksandra Kasztelewicz, Leszek Pająk

632
Opracowanie wytycznych projektowych
poprawy chłonności skał zbiornikowych
w związku z zatłaczaniem wód termalnych
w polskich zakładach geotermalnych
– projekt badawczy Ministerstwa Środowiska

Design guidelines for improving absorption
properties of reservoir rocks in thermal water
injection in Polish geothermal plants – research
project under contract awarded by
the Ministry of the Environment

Grażyna Hołojuch