Przegląd Geologiczny (2010-03) tom 58


178
Nagrody Ministra Środowiska
za szczególne osiągnięcia
naukowo-badawcze


Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
NEWS FROM GEOLOGICAL
ADMINISTRATION

181
Tematy geologiczne
zamówione przez
Ministerstwo Środowiska,
zrealizowane w 2009 r.

Geological projects
ordered by the Geological
Administration and completed
in the year 2009

Ewa Zalewska

KALENDARIUM
CALENDAR

188
Informacje
o przyszłych wydarzeniach

Information on upcoming
events

Barbara Żbikowska

191
Przegląd
ważniejszych wydarzeń

Review of the most
important events

Barbara Żbikowska

KONGRESY,
SYMPOZJA I KONFERENCJE
CONGRESSES, SYMPOSIA
AND CONFERENCES

194
27. Międzynarodowa
Konferencja Sedymentologiczna
— IAS 2009
— Alghero, Włochy,
20–23.09.2009

27th IAS Conference
and Meeting of Sedimentology

— Alghero, Italy,
20–23.09.2009

Aleksandra Kozłowska,
Marta Kuberska


199
Międzynarodowa konferencja
Wychwytywanie i składowanie
dwutlenku węgla (CCS).
Perspektywa australijska,
polska i globalna
— Warszawa, 13.11.2009

International conference
on Carbon Dioxide Capture
and Storage (CCS). Polish
and Australian and global
perspectives
— Warsaw, 13.11.2009

Piotr Tarkowski

200
Jubileuszowe 10. Seminarium
Współczesna geodynamika Sudetów
i obszarów przyległych
— Szklarska Poręba,
5–7.11.2009

Jubilee 10th Workshop
on Recent geodynamice
of the Sudety Mts
and adjacent areas
— Szklarska Poręba,
5–7.11.2009

Stefan Cacoń, Witold Zuchiewicz

KRONIKA
CHRONICLE

202
Dziesięć lat istnienia
Polskiej Grupy Roboczej
Systemu Jurajskiego (1999–2009)
— osiągnięcia i perspektywy

Ten years of activities
of Polish Working Group
of the Jurassic System (1999–2009)
— achievements and perspectives

Andrzej Wierzbowski

WIADOMOŚCI
GOSPODARCZE
ECONOMIC NEWS

206
Aktualia ropy
naftowej i gazu ziemnego

Updates on crude oil
and natural gas

Jerzy Zagórski

Konferencja
NIEKONWENCJONALNE ZŁOŻA
GAZU ZIEMNEGO W POLSCE
— GAZ W ŁUPKACH (SHALE GAS)
I GAZ ZAMKNIĘTY (TIGHT GAS)
Warszawa, 27.01.2010
pod redakcją
Pawła Poprawy

Conference
UNCONVENTIONAL GAS
DEPOSITS IN POLAND
— SHALE GAS AND TIGHT GAS
Warsaw, 27.01.2010
edited by
Paweł Poprawa

209
Konferencja pt.
Niekonwencjonalne złoża
gazu ziemnego w Polsce
— gaz w łupkach (shale gas)
i gaz zamknięty (tight gas)
— Warszawa, 27.01.2010

Conference on
Unconventional gas deposits
in Poland — shale gas
and tight gas
— Warsaw, 27.01.2010

Paweł Poprawa, Ewa Zalewska

213
Koncesje na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż węglowodorów
w Polsce w tym shale gas i tight gas

Concessions for prospecting
and exploration of hydrocarbon
deposits in Poland, including shale
gas and tight gas deposits

Ewa Zalewska

216
System węglowodorowy
z gazem ziemnym w łupkach
— północnoamerykańskie
doświadczenia i europejskie
perspektywy

Shale gas hydrocarbon system
— North American experience
and European potential

Paweł Poprawa

226
Potencjał występowania
złóż gazu ziemnego w łupkach
dolnego paleozoiku w basenie
bałtyckim i lubelsko-podlaskim

Shale gas potential of the Lower
Palaeozoic complex in the Baltic
and Lublin-Podlasie basins (Poland)

Paweł Poprawa

250
Strategia poszukiwań złóż
gazu ziemnego w łupkach

Shale gas exploration
strategy

Jerzy Hadro

259
Analiza sedymentologiczna
drobnoziarnistych osadów
górnoordowicko-dolnosylurskich
basenu podlasko-lubelskiego

Upper Ordovician-Lower Silurian
fine-grained sediments
in the Podlasie-Lublin Basin

Paweł Lis

263
Rola geofizyki wiertniczej
w określeniu zasobów gazu
ziemnego w łupkach

Application of wire log analysis
for petrophysical evaluation
and determination of shale gas
reserves

Krzysztof Drop, Maciej Kozłowski

266
Środowiskowe aspekty
produkcji gazu ziemnego
z niekonwencjonalnych złóż

Environmental aspects
of unconventional gas production

Jan Macuda