PROCEDURA RECENZOWANIA

 

Artykuły naukowe są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Komunikaty naukowe i artykuły informacyjne podlegają jednej recenzji. Wspomnienia, artykuły polemiczne, recenzje oraz relacje z konferencji i wydarzeń nie są recenzowane, natomiast ich publikacja wymaga akceptacji redaktora naczelnego.

Przed wysłaniem artykułu do recenzji redaktor naczelny (w porozumieniu z odpowiednim redaktorem działowym) dokonuje wstępnej oceny artykułu pod kątem jego zgodności z wymogami zawartymi we Wskazówkach dla Autorów, a więc przede wszystkim zgodności tematyki z profilem Przeglądu Geologicznego, a także odpowiedniej objętości pracy.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do rekomendacji dopuszczenia artykułu do publikacji, poprawek i ponownej recenzji. Czas wykonania recenzji nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie.

Formularze recenzji artykułów naukowych i informacyjnych można pobrać ze strony internetowej Przeglądu Geologicznego www.pgi.gov.pl/prz_geol.

O ostatecznym przyjęciu artykułu do druku decyduje redaktor naczelny. Artykuły, które po drugiej turze recenzji nadal będą kwalifikowane jako nadające się do publikacji tylko po znacznym przeredagowaniu, będą odrzucane.

Kryterium doboru recenzentów jest wyłącznie merytoryczne, przy czym są przestrzegane dodatkowo zasady niewystępowania konfliktu interesów między Recenzentem a Autorem, w szczególności:

  • Recenzent nie może być uwikłany w spór naukowy z Autorem artykułu;
  • pomiędzy Recenzentem a Autorem nie istnieją bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne);
  • pomiędzy Recenzentem a Autorem nie istnieją relacje podległości zawodowej;
  • Recenzent i Autor nie współpracowali naukowo w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Nazwiska recenzentów będą ujawniane autorom artykułów wyłącznie za zgodą recenzenta. Jednak co roku w styczniowym numerze czasopisma publikujemy pełną listę recenzentów, którzy przeprowadzali ewaluację artykułów wydrukowanych w Przeglądzie Geologicznym w poprzednim roku.

 

pdf Wskazówki dla Autorów i procedura recenzowania (44 KB)

Pliki formularzy do recenzji artykułu naukowego i artykułu informacyjnego do pobrania.

document  Formularz recenzji artykułu informacyjnego (38.5 kB)

document  Formularz recenzji artykułu naukowego (39.5 kB)

document  Formularz recenzji artykułu informacyjnego (angielski) (31 kB)

document  Formularz recenzji artykułu naukowego (angielski) (36 kB)