WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki.

 

Publikujemy: recenzowane komunikaty i artykuły naukowe (w tym przeglądowe i metodyczne), artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z ważnych wydarzeń geologicznych, w tym konferencji. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne.

 

Zachęcamy do przysyłania krótkich fotoreportaży geologicznych, w formie kilku zdjęć opatrzonych komentarzem (1–2 zdania do każdego zdjęcia), ilustrujących interesujące zagadnienia geologiczne, związane np. z procesami geologicznymi, pracami terenowymi, badaniami laboratoryjnymi, muzealnictwem itp.

 

Przegląd Geologiczny jest czasopismem polskojęzycznym, jednak w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody redaktora naczelnego możliwe jest także publikowanie artykułów w j. angielskim. Złożenie pracy jest jednoznaczne z oświadczeniem autora, że dzieło jest oryginalne i nie zostało złożone do druku w innym wydawnictwie, skład zespołu autorskiego odzwierciedla rzeczywisty wkład pracy poszczególnych osób w przygotowanie publikacji, a ostateczna wersja artykułu została przedłożona po uzgodnieniu ze wszystkimi autorami.

 

Objętość artykułu. Artykuł po sformatowaniu do druku w Przeglądzie Geologicznym, łącznie z ilustracjami, tabelami i spisem literatury, nie powinien przekraczać 12–15 stron. W związku z tym tekst należy ograniczyć do 65 tys. znaków (łącznie ze spacjami), a wymiary rycin i tabel do 4–5 stron (na jednej stronie Przeglądu... mieści się 6,5 tys. znaków ze spacjami). Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w tekst autorski i skracania artykułów.

 

Tekst. Tekst oraz objaśnienia do figur i tabel należy zapisać w formacie programu Microsoft Word 12-punktową czcionką Times New Roman, z interlinią 1,5. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów i nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami. Wszystkie jednostki miar muszą być zapisane w systemie SI.

 

Fotografie autorów. Obok artykułów staramy się zamieszczać fotografie autorów, jednak to autor decyduje, czy chce dołączyć swoje zdjęcie.

 

Tłumaczenie na j. angielski. Wszystkim artykułom należy nadać tytuł w języku polskim i angielskim. Do artykułów naukowych i informacyjnych należy dołączyć abstrakt i słowa kluczowe w j. angielskim. Ponadto w dwóch wersjach językowych należy przygotować do tych prac podpisy i objaśnienia rycin oraz tabele, w tym ich tytuły i wszelkie teksty zamieszczone w komórkach. W zależności od woli autorów do artykułów naukowych można dołączyć podsumowanie w j. angielskim o objętości od 6,5 do 10 tys. znaków ze spacjami.

 

Tabele. Tabele – zatytułowane i ponumerowane cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście – należy zapisywać w oddzielnych plikach w formacie Word lub Excel. Nie mogą one przekraczać jednej strony druku (171 × 252 mm).

 

Ryciny. Mapy, przekroje, schematy itp. powinny być przygotowane w programie CorelDraw (do wersji 19.0 włącznie). Schematy, wykresy itp. mogą być też przygotowane w aplikacji Microsoft Excel (każdy w osobnym arkuszu). Fotografie należy przysyłać w wersji cyfrowej. Rozdzielczość zdjęć kolorowych powinna wynosić co najmniej 300 dpi, a czarno-białych – 600 dpi. Preferowane są popularne formaty bitmapowe (np. TIFF, BMP, CPT; należy pamiętać, że stosowanie formatów kompresujących, jak np. JPEG, powoduje nieodwracalne obniżenie jakości zdjęcia, dlatego należy ich unikać). Wszystkie ryciny powinny być zapisane w oddzielnych plikach i ponumerowane zgodnie z kolejnością odsyłaczy w tekście. Podpisy do rycin należy zestawić w osobnym pliku. Obiekty tekstowe na rycinach powinny być edytowalne. Wszelkie objaśnienia muszą być umieszczone na rycinach. Wyjątkiem są objaśnienia skrótów literowych, które mogą być umieszczone w podpisie pod ryciną. Wszystkie miejscowości, otwory, kopalnie itp., wymienione w tekście artykułu, powinny być przedstawione na mapce lokalizacyjnej bądź szkicu sytuacyjnym. Na mapkach lokalizacyjnych należy umieścić szkic większego regionu geograficznego z zaznaczonym obszarem badań oraz kierunek północy lub kierunki świata. Obok zdjęć okazów należy umieścić podziałkę liniową.
Wątpliwości związane z materiałem ilustracyjnym prosimy wyjaśniać z grafikiem (jacek.sniegowski@ pgi.gov.pl).

 

Literatura. W tekście należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko autora i rok publikacji (np. Kowalski, 2000; Kowalski, Nowak, 2001; Kowalski i in., 2002). Spis literatury musi zawierać wszystkie pozycje cytowane w pracy – zarówno w tekście, jak na rycinach i w tabelach. Należy w nim wymienić wszystkich współautorów cytowanych prac. Publikacje w alfabetach innych niż łaciński powinny być zapisane w polskiej transkrypcji. Prace niepublikowane mogą być cytowane pod warunkiem, że zostały zaakceptowane do druku, w spisie należy je oznaczyć dopiskiem w druku. Spis literatury powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z załączonym przykładem:

BARAN A., HAŁAS S. 2011 – Badania izotopowe wód mineralnych Iwonicza-Zdroju i Lubatówki. Biul. Państw. Inst. Geol., 444: 5–14.
EHLERS J., GIBBARD Ph.L., KOZARSKI S., ROSE J. (red.) 1995 – Glacial deposits in North-East Europe. Balkema, Rotterdam.
KRYGOWSKI B. 1972 – Nizina Wielkopolska. [W:] Galon R. (red.), Geomorfologia Polski, tom 2, Niż Polski. PWN, Warszawa: 186–233.
MARUSZCZAK H. 1985 – Problems of stratigraphy loesses in Poland. [W:] Maruszczak H. (red.), Problems of the stratigraphy and paleogeography of loesses. Guidebook of the Intern. Symp., 6–10 september 1985. Wyd. UMCS, Lublin: 63–80.
PIETKIEWICZ S. 1928 – Pojezierze Suwalszczyzny Zachodniej (Zarys morfologii lodowcowej). Prz. Geogr., 8: 168–222.
SZULC J. 2000 – Middle Triassic evolution of the northern Peri-Tethys area as influenced by early opening of the Tethys Ocean. Ann. Soc. Geol. Pol., 70: 1–48.
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 1949 r. Nr 25, poz. 180.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW

Materiały do publikacji należy wysłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane do korespondencji. Wszyscy autorzy są zobowiązani do ujawnienia imienia i nazwiska, afiliacji instytucji macierzystej, adresu zamieszkania (niezbędnego do zawarcia umowy autorskiej) oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku prac zespołowych prosimy o wskazanie jednego autora, który będzie odpowiadać za akceptację materiału do druku oraz korespondencję z redakcją.

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE, A TAKŻE ARTYKUŁY POLEMICZNE
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • abstrakt w języku angielskim (do 400 słów – artykuł; do 200 słów – komunikat);
 • słowa kluczowe w języku angielskim (w przypadku artykułów w języku angielskim abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim);
 • tekst artykułu podzielony na wstęp (niezatytułowany), cel pracy, materiał i metody, wyniki badań, wnioski, podziękowania, źródło finansowania badań, nr projektu, spis literatury;
 • objaśnienia i podpisy do rycin i tabel w języku polskim i angielskim.

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • abstrakt w języku angielskim (do 200 słów);
 • słowa kluczowe w języku angielskim;
 • tekst artykułu podzielony na wstęp (niezatytułowany), cel pracy, opis tematu, wnioski, podziękowania, spis literatury;
 • objaśnienia i podpisy do rycin i tabel w języku polskim i angielskim.

 

WSPOMNIENIA, RECENZJE, RELACJE Z KONFERENCJI I WYDARZEŃ
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • tekst pracy.

 

pdf Wskazówki dla Autorów 2023 01 (51 KB)