WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki.

 

Publikujemy: recenzowane komunikaty i artykuły naukowe (w tym przeglądowe i metodyczne), artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z konferencji i ważnych wydarzeń geologicznych. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne, m.in. związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Zachęcamy do przysyłania krótkich fotoreportaży geologicznych, w formie kilku zdjęć opatrzonych komentarzem (1–2 zdania do każdego zdjęcia), ilustrujących interesujące zagadnienia geologiczne, związane np. z procesami geologicznymi, pracami terenowymi, badaniami laboratoryjnymi, muzealnictwem itp.

Przegląd Geologiczny jest czasopismem polskojęzycznym, jednak w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody redaktora naczelnego możliwe jest także publikowanie artykułów w j. angielskim. Złożenie pracy jest jednoznaczne z oświadczeniem autora, że dzieło jest oryginalne i nie zostało złożone do druku w innym wydawnictwie, skład zespołu autorskiego odzwierciedla rzeczywisty wkład pracy poszczególnych osób w przygotowanie publikacji, a ostateczna wersja artykułu została przedłożona po uzgodnieniu ze wszystkimi autorami. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w tekst autorski.

 

Tekst. Tekst oraz objaśnienia do figur i tabel należy zapisać w formacie programu Microsoft Word 12-punktową czcionką Times New Roman, z interlinią 1,5. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów i nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami. Wszystkie jednostki miar muszą być zapisane w systemie SI. Całkowita objętość prac, wraz z ilustracjami, tabelami i spisem literatury nie powinna przekraczać:

 • 20 stron formatu A4 (tj. 5–7 stron po sformatowaniu do druku w Przeglądzie...) – artykuły naukowe i informacyjne;
 • 10 stron formatu A4 (2–3 strony po sformatowaniu do druku w Przeglądzie...) – komunikaty naukowe, artykuły polemiczne, wspomnienia, recenzje oraz relacje z konferencji i innych wydarzeń geologicznych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów.

 

Fotografie autorów. Obok artykułów staramy się zamieszczać fotografie autorów, jednak to autor decyduje, czy chce dołączyć swoje zdjęcie.

 

Tłumaczenie na j. angielski. Wszystkim artykułom należy nadać tytuł w języku polskim i angielskim. Do artykułów naukowych i informacyjnych należy dołączyć abstrakt i słowa kluczowe w j. angielskim. Ponadto w dwóch wersjach językowych należy przygotować do tych prac podpisy i objaśnienia rycin oraz tabele, w tym ich tytuły i wszelkie teksty zamieszczone w komórkach.

 

Tabele. Tabele – zatytułowane i ponumerowane cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście – należy zapisywać w oddzielnych plikach w formacie Word lub Excel. Nie mogą one przekraczać jednej strony druku (171 × 252 mm).

 

Ryciny. Mapy, przekroje, schematy itp. powinny być przygotowane w programie CorelDraw (do wersji 13.0 włącznie). Schematy, wykresy itp. mogą być też przygotowane w aplikacji Microsoft Excel (każdy w osobnym arkuszu). Fotografie należy przysyłać w wersji cyfrowej. Rozdzielczość zdjęć kolorowych powinna wynosić co najmniej 300 dpi, a czarno-białych – 600 dpi. Preferowane są popularne formaty bitmapowe (np. TIFF, BMP, CPT; należy pamiętać, że stosowanie formatów kompresujących, jak np. JPEG, powoduje nieodwracalne obniżenie jakości zdjęcia, dlatego należy ich unikać). Wszystkie ryciny powinny być zapisane w oddzielnych plikach i ponumerowane zgodnie z kolejnością odsyłaczy w tekście. Podpisy do rycin należy zestawić w osobnym pliku. Obiekty tekstowe na rycinach powinny być edytowalne. Wszelkie objaśnienia muszą być umieszczone na rycinach. Wyjątkiem są objaśnienia skrótów literowych, które mogą być umieszczone w podpisie pod ryciną. Wszystkie miejscowości, otwory, kopalnie itp., wymienione w tekście artykułu, powinny być przedstawione na mapce lokalizacyjnej bądź szkicu sytuacyjnym. Na mapkach lokalizacyjnych należy umieścić szkic większego regionu geograficznego z zaznaczonym obszarem badań oraz kierunek północy lub kierunki świata. Obok zdjęć okazów należy umieścić podziałkę liniową.
Wątpliwości związane z materiałem ilustracyjnym prosimy wyjaśniać z grafikiem (jacek.sniegowski@ pgi.gov.pl).

 

Literatura. W tekście należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko autora i rok publikacji (np. Kowalski, 2000; Kowalski, Nowak, 2001; Kowalski i in., 2002). Spis literatury musi zawierać wszystkie pozycje cytowane w pracy – zarówno w tekście, jak na rycinach i w tabelach. Należy w nim wymienić wszystkich współautorów cytowanych prac. Publikacje w alfabetach innych niż łaciński powinny być zapisane w polskiej transkrypcji. Prace niepublikowane mogą być cytowane pod warunkiem, że zostały zaakceptowane do druku, w spisie należy je oznaczyć dopiskiem „w druku”. Spis literatury powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z załączonym przykładem:

BARAN A., HAŁAS S. 2011 – Badania izotopowe wód mineralnych Iwonicza-Zdroju i Lubatówki. Biul. Państw. Inst. Geol., 444: 5–14.
EHLERS J., GIBBARD Ph.L., KOZARSKI S., ROSE J. (red.) 1995 – Glacial deposits in North-East Europe. Balkema, Rotterdam.
KRYGOWSKI B. 1972 – Nizina Wielkopolska. [W:] Galon R. (red.), Geomorfologia Polski, tom 2, Niż Polski. PWN, Warszawa: 186–233.
MARUSZCZAK H. 1985 – Problems of stratigraphy loesses in Poland. [W:] Maruszczak H. (red.), Problems of the stratigraphy and paleogeography of loesses. Guidebook of the Intern. Symp., 6–10 september 1985. Wyd. UMCS, Lublin: 63–80.
PIETKIEWICZ S. 1928 – Pojezierze Suwalszczyzny Zachodniej (Zarys morfologii lodowcowej). Prz. Geogr., 8: 168–222.
SZULC J. 2000 – Middle Triassic evolution of the northern Peri-Tethys area as influenced by early opening of the Tethys Ocean. Ann. Soc. Geol. Pol., 70: 1–48.
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 1949 r. Nr 25, poz. 180.

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE, A TAKŻE ARTYKUŁY POLEMICZNE
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • abstrakt w języku angielskim (do 400 słów – artykuł; do 200 słów – komunikat);
 • słowa kluczowe w języku angielskim (w przypadku artykułów w języku angielskim abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim);
 • tekst artykułu podzielony na wstęp (niezatytułowany), cel pracy, materiał i metody, wyniki badań, wnioski, podziękowania, źródło finansowania badań, nr projektu, spis literatury;
 • objaśnienia i podpisy do rycin i tabel w języku polskim i angielskim.

 

WSPOMNIENIA, RECENZJE, RELACJE Z KONFERENCJI I WYDARZEŃ
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • tekst pracy.

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • abstrakt w języku angielskim (do 200 słów);
 • słowa kluczowe w języku angielskim;
 • tekst artykułu podzielony na wstęp (niezatytułowany), cel pracy, opis tematu, wnioski, podziękowania, spis literatury;
 • objaśnienia i podpisy do rycin i tabel w języku polskim i angielskim.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW

Materiały do publikacji należy wysłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane do korespondencji. Wszyscy autorzy są zobowiązani do ujawnienia imienia i nazwiska, afiliacji instytucji macierzystej, adresu zamieszkania (niezbędnego do zawarcia umowy autorskiej) oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku prac zespołowych prosimy o wskazanie jednego autora, który będzie odpowiadać za akceptację materiału do druku oraz korespondencję z redakcją.