WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Przegląd Geologiczny – WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (22.01.2024 r.)

    Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem państwowej służby geologicznej adresowanym do geologów ze środowisk akademickich, przemysłowych i administracji. Jego podstawową misją jest integrowanie tych środowisk poprzez wymianę informacji i poglądów na tematy ważne dla geologii i życia gospodarczego związanego m.in. z surowcami naturalnymi. W związku z szerokim kręgiem odbiorców artykuły w Przeglądzie Geologicznym powinny mieć charakter popularyzatorski.
    Złożenie tekstu jest jednoznaczne z oświadczeniem autora, że dzieło w tej postaci nie zostało złożone do druku w innym wydawnictwie, skład zespołu autorskiego odzwierciedla rzeczywisty wkład pracy poszczególnych osób w przygotowanie publikacji, a ostateczna wersja artykułu została przedłożona po uzgodnieniu ze wszystkimi autorami.
    Przegląd Geologiczny jest czasopismem polskojęzycznym, jednak w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody redaktora naczelnego możliwe jest także publikowanie artykułów w j. angielskim.

    Publikujemy: artykuły przedstawiające oryginalne wyniki badań, artykuły przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne oraz komunikaty, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z ważnych wydarzeń geologicznych, w tym konferencji. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne, w tym konferencyjne.
    Ze względu na preferowany popularyzatorski charakter artykułów nie wymagamy ścisłej struktury publikacji naukowych. Preferowane będą artykuły omawiające istotne wyniki badań bez nadmiernych detali metodycznych i analitycznych. Tytuły rozdziałów powinny przyciągać uwagę i eksponować najważniejszą treść. Namawiamy do wskazywania krajowego i światowego kontekstu badań oraz ich potencjału aplikacyjnego. Artykuły w tej formie mogą być pretekstem do zaprezentowania walorów zaplecza badawczego i potencjału zespołów, oczywiście bez nadmiernej autoreklamy. Oczekujemy krótkich artykułów popularyzujących wyniki badań opublikowane w wydawnictwach specjalistycznych lub artykułów streszczających całe cykle publikacji autorów, składające się na spójne odkrycie naukowe. Przeglądy takie nie muszą dotyczyć wyłącznie najnowszych badań i tym lepiej, gdy będą się odnosić do większej liczby publikacji, ale ważne jest, żeby opisywane wyniki zachowywały aktualność. Chcemy również publikować komunikaty o ciekawych wynikach projektów przed ich publikacją w czasopismach branżowych.
    Zachęcamy do ilustrowania artykułów zdjęciami z prowadzonych prac oraz do przysyłania krótkich fotoreportaży geologicznych, w formie kilku zdjęć opatrzonych komentarzem (1–2 zdania do każdego zdjęcia), ilustrujących interesujące zagadnienia geologiczne, związane np. z procesami geologicznymi, pracami terenowymi, badaniami laboratoryjnymi, muzealnictwem itp.

    Objętość artykułu. Standardowy artykuł po sformatowaniu do druku w Przeglądzie Geologicznym, łącznie z ilustracjami, tabelami i spisem literatury, nie powinien przekraczać 10 stron (50 tys. znaków ze spacjami), choć kryterium to nie będzie stosowane kategorycznie. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w tekst autorski, w tym do skracania artykułów w porozumieniu z autorem.

    Tekst. Tekst oraz objaśnienia do figur i tabel należy zapisać w formacie programu Microsoft Word 12-punktową czcionką Times New Roman, z interlinią 1,5. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów i nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami. Wszystkie jednostki miar muszą być zapisane w systemie SI.

    Fotografie autorów. Obok artykułów staramy się zamieszczać fotografie autorów, jednak to autor decyduje, czy chce dołączyć swoje zdjęcie.

    Tłumaczenie na j. angielski. Wszystkim artykułom należy nadać tytuł w języku polskim i angielskim. Do artykułów naukowych i informacyjnych należy dołączyć abstrakt (od 6,5 do 10 tys. znaków ze spacjami) i słowa kluczowe w j. angielskim. Ponadto w dwóch wersjach językowych należy przygotować objaśnienia rycin i tabel, oraz wszelkie teksty w nich zamieszczone.

    Tabele. Zatytułowane tabele należy ponumerować cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście i zapisać w oddzielnych plikach w formacie Word lub Excel. Nie mogą one przekraczać jednej strony druku (171 × 252 mm).

    Ryciny. Mapy, przekroje, schematy itp. powinny być przygotowane w programie CorelDraw (do wersji 19.0 włącznie). Wykresy i diagramy mogą być też opracowane w aplikacji Microsoft Excel (każdy w osobnym arkuszu). Kolorowe fotografie powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi, a czarno-białe – 600 dpi. Preferowane są popularne formaty bitmapowe, takie jak TIFF, BMP, CPT. Należy unikać formatów kompresujących, np. takich jak JPEG, który powoduje nieodwracalne obniżenie jakości ilustracji. Wszystkie ryciny powinny być zapisane w oddzielnych plikach i ponumerowane zgodnie z kolejnością odsyłaczy w tekście. Podpisy do rycin należy zestawić w osobnym pliku. Obiekty tekstowe na rycinach powinny być edytowalne. Wszelkie objaśnienia muszą być umieszczone na rycinach. Wyjątkiem są objaśnienia skrótów literowych, które mogą być umieszczone w podpisie pod ryciną.Wszystkie miejscowości, otwory, kopalnie itp., wymienione w tekście artykułu, powinny być przedstawione na mapie lokalizacyjnej. Na mapkach lokalizacyjnych należy zamieścić szkic większego regionu geograficznego z zaznaczonym obszarem badań oraz kierunek północy lub kierunki świata. Obok zdjęć okazów należy umieścić podziałkę liniową.
    Wątpliwości związane z materiałem ilustracyjnym prosimy wyjaśniać z grafikiem (jacek.sniegowski@ pgi.gov.pl). Schematy, wykresy itp. mogą być też przygotowane w aplikacji Microsoft Excel (każdy w osobnym arkuszu).

    Literatura. W tekście należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko autora i rok publikacji (np. Kowalski, 2000; Kowalski, Nowak, 2001; Kowalski i in., 2002). Spis literatury musi zawierać wszystkie pozycje cytowane w pracy – zarówno w tekście, jak na rycinach i w tabelach. Należy w nim wymienić wszystkich współautorów cytowanych prac. Publikacje w alfabetach innych niż łaciński powinny być zapisane w polskiej transkrypcji. Prace niepublikowane mogą być cytowane pod warunkiem, że zostały zaakceptowane do druku, w spisie należy je oznaczyć dopiskiem w druku. Spis literatury powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z załączonym przykładem:

BARAN A., HAŁAS S. 2011 – Badania izotopowe wód mineralnych Iwonicza-Zdroju i Lubatówki. Biul. Państw. Inst. Geol., 444: 5–14.
EHLERS J., GIBBARD Ph.L., KOZARSKI S., ROSE J. (red.) 1995 – Glacial deposits in North-East Europe. Balkema, Rotterdam.
KRYGOWSKI B. 1972 – Nizina Wielkopolska. [W:] Galon R. (red.), Geomorfologia Polski, tom 2, Niż Polski. PWN, Warszawa: 186–233.
MARUSZCZAK H. 1985 – Problems of stratigraphy loesses in Poland. [W:] Maruszczak H. (red.), Problems of the stratigraphy and paleogeography of loesses. Guidebook of the Intern. Symp., 6–10 september 1985. Wyd. UMCS, Lublin: 63–80.
PIETKIEWICZ S. 1928 – Pojezierze Suwalszczyzny Zachodniej (Zarys morfologii lodowcowej). Prz. Geogr., 8: 168–222.
SZULC J. 2000 – Middle Triassic evolution of the northern Peri-Tethys area as influenced by early opening of the Tethys Ocean. Ann. Soc. Geol. Pol., 70: 1–48.
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 1949 r. Nr 25, poz. 180.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW


Materiały do publikacji należy wysłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane do korespondencji. Wszyscy autorzy są zobowiązani do ujawnienia imienia i nazwiska, afiliacji instytucji macierzystej, adresu zamieszkania (niezbędnego do zawarcia umowy autorskiej) oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku prac zespołowych prosimy o wskazanie jednego autora, który będzie odpowiadać za akceptację materiału do druku oraz korespondencję z redakcją.

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE, A TAKŻE ARTYKUŁY POLEMICZNE
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • abstrakt w języku angielskim (do 400 słów – artykuł; do 200 słów – komunikat);
 • słowa kluczowe w języku angielskim (w przypadku artykułów w języku angielskim abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim);
 • tekst artykułu podzielony na rozdziały prezentujące cel i kontekst badań, krótko – materiały i metody, najistotniejsze wyniki badań z charakteryzującymi je podtytułami, wnioski z odniesieniem do krajowego i światowego kontekstu badań w danej dziedzinie, podziękowania, źródło finansowania badań, spis literatury;
 • objaśnienia i podpisy do rycin i tabel w języku polskim i angielskim.

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • abstrakt w języku angielskim (do 200 słów);
 • słowa kluczowe w języku angielskim;
 • tekst artykułu podzielony na wstęp przedstawiający wagę danej informacji i grupy docelowe, informację o odkryciu i jego kontekście, podziękowania, spis literatury;
 • objaśnienia i podpisy do rycin i tabel w języku polskim i angielskim.

 

WSPOMNIENIA, RECENZJE, RELACJE Z KONFERENCJI I WYDARZEŃ
powinny zawierać:

 • tytuł pracy (w języku polskim i angielskim);
 • imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje wraz z adresami e-mail;
 • tekst pracy.

  pdf Wskazówki dla Autorów 2024 01 (45 KB)