Profile Głębokich Otworów Wiertniczych - wskazówki dla autorów

 

W serii Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego są publikowane opracowania syntetyczne dotyczące głębokich otworów.

 

Opracowanie wraz z pismem przewodnim jednostki organizacyjnej PIG-PIB oraz informacją o źródłach finansowania publikacji, wkładzie finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów należy złożyć w jednym egzemplarzu w sekretariacie Działu Wydawnictw Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Złożenie pracy jest jednoznaczne z oświadczeniem autora, że dzieło jest oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku w innym wydawnictwie, skład zespołu autorskiego odzwierciedla rzeczywisty wkład pracy poszczególnych osób w procesie powstawania publikacji, a ostateczna wersja publikacji została przedłożona po uzgodnieniu ze wszystkimi autorami. Wszystkie prace publikowane w serii Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego są recenzowane.

 

Prace nadesłane do redakcji, po wstępnym zaakceptowaniu, są przekazywane do niezależnego recenzenta, niepozostającego w konflikcie interesów z autorami. Recenzja, wraz z uwagami redakcji, jest udostępniana autorom w celu dokonania koniecznych poprawek, w uzgodnionym terminie. Po zredagowaniu i złamaniu tekstu autor otrzymuje egzemplarz do korekty, który powinien być zwrócony do redakcji w ciągu dwóch tygodni. Poważne zmiany autorskie w tekście i na ilustracjach na etapie korekty nie będą akceptowane.

 

W celu usprawnienia prac redakcyjnych prosimy o przygotowanie tekstu i załączników zgodnie z poniższymi wskazówkami; prace nieodpowiadające wymaganiom redakcji będą zwracane autorom. Części pracy publikowane w języku angielskim, tzn. streszczenie, tytuły ilustracji (figury i tablice fotograficzne) z objaśnieniami oraz tytuły tabel z objaśnieniami, należy dostarczyć w wersji angielskiej.

 

Przygotowanie tekstu. Tekst musi być dostarczony na płycie wraz z jedną wydrukowaną kopią. Tekst należy zapisać 12-punktową czcionką (Times New Roman), z interlinią 1,5 i 2-centymetrowym marginesem z każdej strony. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów, nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami.

 

Na marginesach należy zaznaczyć miejsca włamania figur oraz hierarchię tytułów z uwzględnieniem co najwyżej czterech stopni. Wszystkie jednostki miar muszą być zapisane w systemie SI. Cytowane pozycje literatury należy umieszczać w nawiasach z podaniem nazwiska i roku wydania, np. (Kowalski, 1998).

 

Tekst, objaśnienia do ilustracji i tabele należy zapisać w osobnych plikach. Format zapisu – MS Word.

Prosimy o umieszczanie na etykiecie płyty następujących informacji: nazwisko redaktora naukowego/ autora, tytuł pracy, nazwa i wersja edytora tekstu lub programu graficznego.

 

Streszczenie. Streszczenie w języku angielskim  nie powinno przekraczać 10% objętości całej pracy.

 

Literatura cytowana. Spis literatury, ułożony alfabetycznie, powinien zawierać tylko prace publikowane, cytowane w tekście, w objaśnieniach do ilustracji i w tabelach. Skróty nazw czasopism i serii wydawniczych należy podawać zgodnie z Bibliografią geologiczną Polski i formalnymi wymogami redakcji. Przykłady:

KONDRACKI J., 2000 — Geografia regionalna Polski. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa.

FIJAŁKOWSKA-MADER A., MALEC J., 2011 — Biostratigraphy of the Emsian to Eifelian in the Holy Cross Mountains (Poland). Geol. Quart., 55, 2: 109–138.

MALISZEWSKA A., KUBERSKA M., 2012 — Wyniki badań petrograficznych utworów jury środkowej. W: Wojszyce IG 1/1a, IG 3, IG 4 (red. A. Feldman-Olszewska). Profile Głęb. Otw. Wiert., 137: 166–177.

MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., 2002a — Boreal and subboreal ammonites in the submediteranean uppermost Oxfordian in the Bielawy section (northern Poland) and their correlation value. Acta Geol. Pol., 52, 4: 411–421.

MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., 2002b — Znaczenie analizy faun amonitowych dla rekonstrukcji basenów sedy­men­tacyjnych oksfordu i kimerydu środkowej Europy. Prz. Geol., 9, 798–799.

RACKI G., NARKIEWICZ M. (red.), 2006 — Polskie zasady stratygrafii. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

Uwaga: dla książek należy bezwzględnie podać wydawcę i miejsce wydania. Pozycje literatury w alfabetach cyrylickich muszą być podane w transliteracji na język polski.

 

Ilustracje. Ilustracje należy przygotować w formacie wektorowym, w programie graficznym CorelDraw lub Ilustrator (w przypadku stosowania innych programów należy zapisać pliki w formacie umożliwiającym import do ww. programów, np. PDF lub WMF). Grafikę rastrową (zdjęcia, obrazy skanowane) należy przekazać w jednym z formatów: TIFF, CPT, PSD, EPS lub JPG (w oryginalnym formacie). Rozdzielczość zeskanowanych fotografii kolorowych powinna wynosić minimum 300 dpi, fotografii czarno-białych – co najmniej 600 dpi, rysunków czarno-białych (liniowych) – 1200 dpi.

 

Kolorowe ilustracje prosimy załączać tylko w uzasadnionych przypadkach, tzn. kiedy zastosowanie szerokiego zakresu barw pochodnych decyduje o jakości ilustracji i jest niezbędne do wyrażenia treści. Autorzy są zobowiązani do partycypowania w kosztach druku kolorowych załączników.

 

Ilustracje powinny być przekazywane w takich wymiarach, aby zmieściły się na kolumnę tekstu (maks. 175 × 245 mm). Rysunki nie mogą zawierać zbędnych szczegółów, wielkość opisów nie może być mniejsza niż 6 pkt. Na mapach i przekrojach należy umieścić podziałkę liniową. Prosimy o niestosowanie na rysunkach wektorowych wypełnień deseniem dwukolorowym, jak również linii cieńszych od 0,12 mm. Objaśnienia figur w języku polskim i angielskim powinny być umieszczone pod rysunkiem (nie należy stosować kostek z numeracją).

 

Ostre i kontrastowe odbitki fotograficzne muszą być wykonane na błyszczącym papierze. Tablice fotograficzne powinny być przygotowane na białym kartonie na kolumnie o wymiarach 175 × 245 mm. Na wszystkich ilustracjach należy nanieść miękkim ołówkiem nazwisko autora i numer figury.

***

Opracowanie nadesłane do redakcji, po wstępnym zaakceptowaniu, jest przekazywane do redaktora wydawniczego Działu Wydawnictw. Po zredagowaniu i złamaniu tekstu autor/redaktor naukowy otrzymuje egzemplarz do korekty, który powinien być zwrócony do redakcji w ciągu dwóch tygodni. Poważne zmiany autorskie w tekście i na ilustracjach na etapie korekty nie będą akceptowane.

 

W przypadku wątpliwości co do formalnych wymagań, autorzy są proszeni o bezpośredni kontakt i konsultację z Działem Wydawnictw PIG-PIB.