Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski (2017)

okladkaWARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE
NA OBSZARZE POLSKI

Autor: Ryszard Roman Kaczyński

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2017

ISBN 978-83-7863-745-5

 

W książce zostały przedstawione zagadnienia potrzebne w ustalaniu warunków geologiczno-inżynierskich interesującego terenu jako syntezy (modelu): budowy geologicznej, warunków geomorfologicznych i hydrogeologicznych, procesów geodynamicznych oraz właściwości (charakterystyk) fizyczno-mechanicznych skał i gruntów. Warunki te scharakteryzowano w podziale Polski na regiony geologiczne – Niż Polski oraz obszary górskie i podgórskie (Sudety i Przedgórze Sudeckie, Wyżyna Śląsko-Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie i Niecka Nidziańska, Wyżyna Lubelska oraz Karpaty i ich przedgórze). W ostatnim rozdziale omówiono mapy i atlasy warunków geologiczno-inżynierskich dla obszaru Polski, z rozróżnieniem na mapy wydane w wersji tradycyjnej i komputerowej. Książka jest uzupełniona o podstawowe wiadomości z geoinżynierii, zawiera liczne tabele i nomogramy klasyfikacyjne gruntów i skał.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów nauk przyrodniczych, głównie wydziałów uniwersyteckich i politechnicznych: Geologii; Nauk Geograficznych i Geologicznych; Nauk o Ziemi; Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Górnictwa i Geoinżynierii. Ponadto mogą z niej korzystać studenci wydziałów nauk technicznych: Budownictwa ­Lądowego i Wodnego; Budownictwa i Architektury; Budownictwa i Inżynierii Lądowej; Inżynierii Lądowej i Środowiska. Opracowanie będzie przydatne specjalistom zajmującym się szeroko pojętą geologią inżynierską i geotechniką w przedsiębiorstwach, firmach czy instytutach opracowujących projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie i projekty geotechniczne oraz geotechniczne badania podłoża gruntowego.

Dostęp do publikacji: http://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy_gi/publikacje

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.