KORELACJA MORFOLOGICZNA I WIEKOWA TARASÓW GŁÓWNYCH RZEK REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO

Korelacja morfologiczna i wiekowa tarasów głównych rzek regionu dolnośląskiegoAutorzy: Janusz BADURA, Bogusław PRZYBYLSKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa  2000
ISBN 83-869-50-6

 

 

 

 

Przedstawiono retrospektywną analizę jednego z ważniejszych zagadnień w geologii czwartorzędu Dolnego Śląska, jakim jest liczba oraz wiek rzecznych, akumulacyjnych poziomów tarasowych. Analiza ta stanowi podsumowanie wiedzy geologicznej zawartej na mapach geologicznych i w opracowaniach regionalnych. Rozpatrzono zagadnienia związane z występowaniem i stratygrafią tarasów doliny Odry oraz jej pięciu dużych dopływów, które mają swój początek w Sudetach: Nysy Łużyckiej, Bobru, Kaczawy, Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej.