Sukces młodego naukowca z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB

Laury dla dr. Sylwestra Kamieniarza w tegorocznym konkursie GEOLOGIA 2022. Dr Kamieniarz jest pracownikiem Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Wyróżnienie przyznano w kategorii Młodzi geolodzy i ich osiągnięcia badawcze. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Sylwestra Kamieniarza uhonorowano za rozprawę doktorską pt. „Predykcja zagrożenia osuwiskowego miasta Krakowa z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i metod geostatystycznych”. Praca powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Wójcika z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB, a obroniona została w w 2021 roku.

sylwek kamieniarz
Dr Sylwester Kamieniarz z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB

Głównym celem dysertacji dr. Sylwestra Kamieniarza było ilościowe oszacowanie zagrożenia osuwiskowego, rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia ruchów masowych w określonym czasie i miejscu na terenie Krakowa. Badacz wykorzystał do tego metody statystyczne, opierając się o narzędzia systemów informacji geograficznej. Do określenia podatności osuwiskowej użył sztucznych sieci neuronowych, a do modelowania prawdopodobieństwa czasowego wystąpienia osuwisk wykorzystał jedną z technik krigingu (geostatystyczna metoda oszacowania). Wyniki swoich badań przedstawił w formie mapy zagrożenia osuwiskowego prognozowanego na najbliższe pół wieku.

Opracowana przez dr. Kamieniarza mapa może być wykorzystana w planowaniu przestrzennym przy wyznaczaniu korytarzy pod przyszłą infrastrukturę (np. drogową, kolejową, sieci technicznych), przy określaniu ogólnych kierunków zabudowy miejskiej oraz zaleceń związanych ze wznoszeniem nowych obiektów budowlanych.

sylwek na osuwisku 2022
Dr Sylwester Kamieniarz podczas prezentacji wyników swoich badań na 3. Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO 2022

Metody wypracowane przez młodego naukowca z Centrum Geozagrożeń pozwolą na dokładniejsze prognozowanie zagrożenia ruchami masowymi, a tym samym redukcję ryzyka osuwiskowego, co podkreślił dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż. Mateusz Damrat.

- Pańskie zaangażowanie w realizację prac dotyczących osuwisk, w których wykorzystuje Pan nowoczesne metody obliczeniowe i informatyczne pozwala na wykonywanie zadań państwowej służby geologicznej na najwyższym poziomie i jednocześnie przyczynia się do rozwoju geologii, jako nauki – zaznaczył dyrektor PIG-PIB, gratulując dr. Kamieniarzowi wyróżnienia.

My również serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół Centrum Geozagrożeń PIG-PIB
Zdjęcia: Marcin Kułak