PIG-PIB ma czterech nowych doktorów!

Z przyjemnością informujemy, że w drugim półroczu 2021 roku czterech pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uzyskało stopień doktora. Są to: Anna Gabryś-Godlewska z Zakładu Geologii Środowiskowej, Sylwester Kamieniarz i Krzysztof Karwacki z Centrum Geozagrożeń oraz Paweł Urbański z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej.

Dr Anna Gabryś-Godlewska

Anna Gabryś-Godlewska uzyskała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 10 listopada 2021 roku.

Głównym celem rozprawy doktorskiej pt. „Analiza wpływu działalności przemysłowej na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego zlewni Kamiennej” była ocena stanu geochemicznego gleb, osadów wodnych i wód na terenie zlewnii Kamiennej oraz zmian jakie zaszły w środowisku glebowym tego obszaru na przestrzeni przeszło 20 lat, z uwzględnieniem wpływu działalności przemysłowej. Promotorem pracy był dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. instytutu.

Anna Gabryś-Godlewska w 2002 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością hydrogeologia. Od 2004 r. jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie zajmuje się problematyką dotyczącą ochrony środowiska i zasobów naturalnych, składowania odpadów i wpływem antropopresji na środowisko gruntowo-wodne.

anna gabryś-godlewska

Dr Anna Gabryś-Godlewska

Od początku swojej pracy była ściśle związana z realizacją dużego przedsięwzięcia kartograficznego opracowywanego w PIG-PIB, jakim jest Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu arkuszy tej mapy. Od 2008 r. jest członkiem zespołu koordynacyjnego MGśP jako redaktor regionalny. Jest współautorką wydanej przez PIG w 2007 r. „Instrukcji opracowania Mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego w skali 1:10 000” oraz „Aneksu do Instrukcji opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000” z roku 2013. Jest także współautorką „Metodyki wykonania monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin” z 2019 r. oraz członkiem zespołu koordynującego wieloletni projekt realizowany zgodnie z tą metodyką.

Była wieloletnim członkiem Komisji Opracowań Kartograficznych, na zlecenie której przygotowywała liczne recenzje. Od marca 2020 r. została powołana na członka Komisji Opracowań Geologicznych.

Jest współautorką artykułów z zakresu geologii środowiskowej i surowcowej, brała też liczny udział w konferencjach naukowych związanych z tą tematyką.

Dr Sylwester Kamieniarz

Sylwester Kamieniarz uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG – PIB z dnia 10 listopada 2021 r. W rozprawie pt. „Predykcja zagrożenia osuwiskowego miasta Krakowa z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i metod geostatystycznych” wykorzystał technikę wielowarstwowego perceptronu do oszacowania podatności osuwiskowej obszaru badań oraz model krigingu obszarowego dwumianowego do predykcji prawdopodobieństwa czasowego uaktywnienia się osuwisk w przyszłości. Przeprowadzone badania pozwoliły na przetestowanie metod, które w Polsce nie były dotychczas wykorzystywane do tego typu zadań, na obszarze o skomplikowanej budowie geologicznej i rzeźbie terenu. Promotorem pracy był prof. dr. hab. Antoni Wójcik. Zgodnie z Uchwałą 68/XI/2021 Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 10 listopada 2021 r. rozprawę doktorską mgr. Sylwestra Kamieniarza uznano za wyróżniającą.

kamieniarz

Dr Sylwester Kamieniarz

Dr Sylwester Kamieniarz ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na kierunku geologia. Od kwietnia 2015 r. jest pracownikiem PIG – PIB w Oddziale Karpackim Krakowie. W Centrum Geozagrożeń zajmuje się problematyką zagrożeń geologicznych, głównie osuwisk. Uczestniczy w projekcie SOPO, w którym wykonuje mapy osuwisk i trenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000.

Uczestniczy także w pracach interwencyjnych oraz opiniowaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich dotyczących terenów osuwiskowych. Brał udział w projektach reambulacji arkusza Łącko SmgP w skali 1:50 000 oraz arkusza Bielsko-Biała MgP w skali 1:200 000. Był współautorem końcowego opracowywania "Raportu z prac geologicznych przeprowadzonych w rejonie Hasagt (Mongolia) w latach 2009 – 2013".

W lipcu 2018 r. uzyskał kwalifikacje geologiczne kategorii VIII.

Dr Sylwester Kamieniarz jest autorem lub współautorem dwóch monografii poświęconych tematyce ruchów masowych na terenie Krakowa, dwóch artykułów zamieszczonych w czasopismach Geoturystyka i Przegląd Geologiczny oraz 11 map osuwisk. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie możliwości praktycznego zastosowania nowoczesnych metod obliczeniowych i zdalnych w badaniach ruchów masowych z wykorzystaniem środowiska GIS. Brał czynny udział w kilku konferencjach naukowych obejmujących zagadnienia z dziedzin geologii ogólnej, geologii inżynierskiej, geozagrożeń i metod zdalnych, na których wygłosił 3 referaty oraz zaprezentował 2 postery.

Dr inż. Krzysztof Karwacki

Krzysztof Karwacki uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z 10 listopada 2021 r. W rozprawie pt. "Modele czasowo-przestrzenne rozwoju osuwisk przy wykorzystaniu metod fotogrametrycznych (na przykładzie wybranych osuwisk)" opisał dynamikę i wieloetapowy charakter rozwoju osuwisk na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych. Pozytywne wyniki doświadczeń w pozyskiwaniu aktualnych danych o osuwiskach pozwoliły wdrożyć metodę fotogrametrii niskiego pułapu z użyciem drona do systemowych pomiarów przemieszczeń na osuwiskach w projekcie SOPO. Promotorem pracy był prof. dr. hab. Antoni Wójcik.

krzysztof karwacki

Dr inż. Krzysztof Karwacki

Krzysztof Karwacki ukończył studia magisterskie w roku 2008 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku geografia. W 2016 r uzyskał stopień inżyniera na kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej.

W 2011 roku podjął pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB w Warszawie, gdzie realizuje zadania związane z zagrożeniami geologicznymi w Centrum Geozagrożeń. Od początku jego praca związana była głównie z badaniami osuwisk. Brał również udział w projektach dotyczących m.in. kartografii geologicznej, zagrożeń związanych z odkrywkową działalnością górniczą oraz zapadliskami. Jest autorem lub współautorem licznych opracowań, w tym kilkudziesięciu map osuwisk, dokumentacji geologicznych i geologiczno-inżynierskich, ekspertyz oraz raportów. Od roku 2016 r jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Usuwania Skutków Osuwisk w województwie Wielkopolskim.

Jest autorem lub współautorem pięciu artykułów oraz kilkunastu wystąpień konferencyjnych i doniesień internetowych.

Dr Paweł Urbański

Paweł Urbański uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku decyzją Rady Naukowej PIG-PIB z 10 listopada 2021 r.

Założeniem rozprawy doktorskiej pt. „Dobór parametrów geologiczno-gospodarczych złóż węgla brunatnego w regionach wielkopolskim i bełchatowskim, w aspekcie decyzji o ich zagospodarowaniu” było wykazanie zależności pomiędzy środowiskiem sedymentacji a potencjalnymi możliwościami sedymentacji osadów fitogenicznych o koncentracjach złożowych oraz wskazanie znaczenia potencjału surowcowego zasobnych złóż węgla brunatnego obszaru rowów poznańskich i regionu bełchatowskiego w aspekcie możliwości ich przyszłego zagospodarowania (konwencjonalne i niekonwencjonalne technologie eksploatacji), w oparciu o wszechstronną charakterystykę. Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk.

Paweł Urbański

Dr Paweł Urbański podczas prac terenowych

W 2006 roku dr Paweł Urbański ukończył studia magisterskie na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością geologia stratygraficzno-poszukiwawcza.

Od 2006 roku jest pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, gdzie realizuje badania z zakresu węglonośności i węglozasobności osadów paleogenu i neogenu na terenach Niżu Polskiego, na bloku przedsudeckim i w Sudetach Zachodnich. Brał udział w realizacji wielu kompleksowych programów badawczych dotyczących analizy potencjału zasobowego węgla brunatnego, także pod kątem wykorzystania go dla potrzeb niekonwencjonalnych technologii (w tym podziemnego zgazowania węgla). Między innymi w ramach tej działalności był współrealizatorem Programu Operacyjnego „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego”, finansowanego przez Komisję Europejską oraz kompleksowego programu „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektryczne”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie prowadzi temat badawczy pn. „Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce" w ramach którego powstał pierwszy z zaplanowanych trzech tomów atlasu.

Jest autorem i współautorem ponad dwudziestu publikacji oraz licznych opracowań archiwalnych Państwowej Służby Geologicznej, w tym kilku projektów badań i dokumentacji geologicznych.

 

Wszystkim nowym doktorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!