Dział Koordynacji Zadań Służby Geologicznej

Zakres działania

Do zakresu prac Działu Koordynacji Zadań Służby Geologicznej należą sprawy związane z koordynacją prac pionu służby geologicznej, planowaniem i sprawozdawczością realizowanych zadań oraz zawieraniem i rozliczaniem umów w zakresie działalności państwowej służby geologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, a w szczególności:

 1. koordynowanie zadań państwowej służby geologicznej wynikających z ustaw Prawo geologiczne i górnicze;
 2. koordynowanie zadań państwowej służby hydrogeologicznej wynikających z ustawy Prawo wodne;
 3. przygotowanie materiałów do rocznych i wieloletnich planów i sprawozdań z działalności Instytutu w zakresie realizacji zadań służb państwowych;
 4. sporządzanie rocznych planów prac i sprawozdań z realizacji zadań służb państwowych;
 5. przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania sprawozdawczości rzeczowej i finansowej z realizacji zawartych umów;
 6. kontrola stanu realizacji prac w zadaniach służb państwowych;
 7. prowadzenie uzgodnień związanych z realizacją zadań służb państwowych z instytucjami zamawiającymi/nadzorującymi i finansującymi;
 8. współpraca z komórką organizacyjną właściwą ds. controllingu w zakresie kosztorysowania zadań służb państwowych;
 9. przygotowanie, weryfikacja i złożenie wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków przeznaczonych na działalność służb państwowych;
 10. bieżące prowadzenie rozliczeń zadań służb państwowych;
 11. współpraca z pracownikami merytorycznymi w trakcie realizacji przedsięwzięć w celu terminowej i zgodnej z postanowieniami umów realizacji zadań służb państwowych;
 12. uzgadnianie zmian i aneksów do umów dotyczących zadań służb państwowych z zamawiającym/nadzorującym lub finansującym, przy współudziale kierowników komórek organizacyjnych i kierowników tematów;
 13. koordynacja prac związanych z przygotowaniem odpowiedzi, sporządzaniem opinii oraz udzielaniem informacji w sprawach związanych z realizacją zadań służb państwowych;
 14. koordynacja prac w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i współpracy z administracją samorządową;
 15. obsługa Komisji Opracowań Geologicznych;
 16. koordynacja działań badawczych, analitycznych i negocjacyjnych w celu pozyskiwania nowych perspektywicznych obszarów dla gospodarowania zasobami złóż kopalin o podstawowym znaczeniu dla gospodarki;
 17. koordynacja współpracy państwowej służby geologicznej z organizacjami międzynarodowymi;
 18. koordynacja prac związanych z zarządzaniem sprzętem informatycznym oraz oprogramowaniem niezbędnym do realizacji zadań służb państwowych;
 19. inne, nie wymienione wyżej, które dotyczą zakresu działania Działu.

Kontakt:

Kierownik Działu Koordynacji Zadań Służby Geologicznej

dr inż. Anna Kutyła-Olesiuk
tel. (+48) 22 459 2508
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Działu Koordynacji Zadań Służby Geologicznej

Iwona Konarska
tel. (+48) 22 459 2540
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.