Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.

Najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podsumował w nim dane dotyczące złóż kopalin z ostatniego roku. W Bilansie… przedstawiono informację na temat blisko 14 tysięcy udokumentowanych złóż.

Bilans… spełnia istotną rolę w ochronie złóż kopalin, jak również stanowi źródło informacji wykorzystywanych w planowaniu i podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym. Jest podstawą do racjonalnego korzystania z krajowej bazy surowców mineralnych. Zebrane w nim dane tworzą kompendium wiedzy dla inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych rozwojem grup i gałęzi przemysłu opartych na wydobywaniu i przetwórstwie kopalin.

Najnowszy Bilans... zawiera dane dotyczące 13 767 krajowych złóż kopalin. Tradycyjnie już, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, w obecnym wydaniu Bilansu..., w przypadku złóż kopalin objętych własnością górniczą informację o zasobach przedstawiono z rozbiciem na poszczególne kategorie rozpoznania zasobów (A+B, C1, C2, D). Ponadto przedstawiono szczegółową informację o wielkości udokumentowanych zasobów pozabilansowych.

bilans zasobow

Państwowy Instytut Geologiczny sporządził Bilans... samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej, i podobnie jak w latach ubiegłych publikuje go w terminie czerwcowym, co wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 poz. 1131, ze zm.).

Na uaktualnionej witrynie Surowce mineralne Polski, oprócz Bilansu... w postaci pliku PDF, udostępniono także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin oraz aktualizowane na bieżąco dane wektorowe. Dane te umożliwiają wizualizację informacji przestrzennych, dotyczących udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się od ponad 60 lat, a PIG-PIB jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1986 r.

Dr Edyta Majer
Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego
ds. służby geologicznej

 

Przejdź do strony Surowce mineralne Polski »

Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r. jest planowany na lipiec 2017 r.