6. Ogólnopolskie Sympozjum WPGI

Nowoczesne metody przetwarzania danych, rozpoznania podłoża gruntowego, rola geologii inżynierskiej w procesie inwestycyjnym – to główne tematy konferencji zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w Rzeszowie. 6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI) zgromadziło ponad 200 specjalistów z całego kraju związanych z geologią i budownictwem.

Przewodni temat sympozjum to "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w budownictwie". Dlatego uczestnikami czterodniowego spotkania (17-20 października 2017 r.) byli przede wszystkim geolodzy inżynierscy, inżynierowie budownictwa, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, specjaliści do spraw planowania, remediacji i geozagrożeń.

Sympozjum w Rzeszowie odbywa się raz na trzy lata. To jedna z niewielu okazji do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących poprawy jakości dokumentowania geologiczno-inżynierskiego w Polsce, w tak licznym gronie. Poprzez wspólne spotkania i nawiązywanie kontaktów przedsiębiorców z naukowcami Sympozjum umożliwia transfer wiedzy z nauki do biznesu i przepływ praktycznych doświadczeń z biznesu do środowisk naukowych.

konferencja WPGI2017 w Rzeszowie - organizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny

Uczestnicy 6. Sympozjum WPGI

Spotkania w Rzeszowie wypełnione były panelami dyskusyjnymi, warsztatami i rozmowami. W tym roku uczestnicy skupili się głównie na kompleksowym i nowoczesnym podejściu do badań podłoża gruntowego i dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich. Zdaniem uczestników spotkania, powinno ono uwzględniać etapy realizacji inwestycji, rodzaj obiektu budowlanego, stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz oddziaływania antropogeniczne. Istotne jest też, jak podkreślano, aby w rozpoznaniu podłoża i dokumentowaniu badań wykorzystywać nowoczesne metody przetwarzania danych takie jak: GIS, BIM, CIM, bezinwazyjne metody badań w tym teledetekcję, fotogrametrię, czy geofizykę oraz oceniać właściwości cieplne gruntów i skał w celu projektowania gruntowych wymienników ciepła w elementach konstrukcyjnych.

Podczas dyskusji stwierdzono, że unowocześnienie i optymalizacja katalogu metod badawczych, poprawa jakości badań, ich standaryzacja, edukacja i pogłębianie wiedzy w zakresie geologii i budownictwa, odpowiedzialność i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw geologicznych to najważniejsze kierunki dalszych działań w geologii inżynierskiej.

Dyrektor PIG – PIB dr Sławomir Mazurek otwiera Sympozjum. Przedstawiciele PIG – PIB, Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Środowiska.

Przedstawiciel Ministra Środowiska odczytuje list skierowany do uczestników Sympozjum. Jakub Saloni (Menard Polska Sp. z o.o.) wita uczestników Sympozjum

Dr hab. Beata Łuczak – Wilamowska, prof. UW i dr. hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH witają uczestników Sympozjum

Uczestnicy Sympozjum wysłuchali  szeregu referatów, m.in. „Geotechniczne problemy posadowienia obiektów infrastrukturalnych i kubaturowych w rejonie Rzeszowa”, autorstwa Tomasza Warchała i Jakuba Saloniego (Menard Polska Sp. z o.o.) oraz „Geologia inżynierska – wyzwania i perspektywy”, autorstwa dr. hab. Pawła Dobaka, prof. UW (Wydział Geologii UW) i dr Edyty Majer (PIG-PIB). Referaty wywołały gorącą dyskusję dotyczącą odpowiedzialności i jakości w rozpoznaniu podłoża gruntowego.

Jakub Saloni i Tomasz Warchał (Menard Polska Sp. z o.o.) przedstawiają problemy posadowienia obiektów budowlanych w rejonie Rzeszowa

Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW (Wydział Geologii UW) i dr Edyta Majer (PIG-PIB) przedstawiają wyzwania i problemy geologii inżynierskiej

W ciągu czterech dni konferencji uczestnicy zapoznali się z najnowszymi wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, a także z najnowocześniejszą aparaturą badawczą i specjalistycznym oprogramowaniem. Program Sympozjum obejmował trzy warsztaty, siedem sesji tematycznych, dwie sesje projektowe, sesję posterową oraz wycieczkę terenową.

W dniu 17.10.2017 r. uczestnicy Sympozjum wzięli udział w warsztatach szkoleniowych:

  • Zastosowanie narzędzi GIS w geologii inżynierskiej – pakiet ArcGIS (ESRI Polska),
  • Nowoczesne metody badań geofizycznych (Guideline Geo, ABEM-MALA),
  • Narzędzia do gromadzenia i wizualizacji danych geologiczno-inżynierskich – pakiet GeoSTAR (Soft-Projekt).

Warsztaty zorganizowane w pierwszym dniu sympozjum

W kolejnych dniach odbyło się 7 sesji tematycznych:

  • Sesja I. Badania właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów.
  • Sesja II. Badania właściwości geomechanicznych skał i ocena masywów skalnych.
  • Sesja III. Projektowanie badań i dokumentowanie podłoża gruntowego.
  • Sesja IV. Badania geofizyki inżynierskiej w ustalaniu modelu geologicznego.
  • Sesja V. Charakterystyka i badania właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów.
  • Sesja VI. Procesy geodynamiczne i ocena stateczności zboczy.
  • Sesja VII. Monitoring procesów geodynamicznych i obiektów budowlanych.

Sesja posterowa w drugim dniu sympozjum

Podczas sesji tematycznych wygłoszono łącznie 51 referatów, a na sesjach projektowych – 11 referatów. Zaprezentowano też liczne postery naukowe i przeszkolono ponad 70 uczestników. Sesjom towarzyszyły stoiska promocyjne sponsorów, połączone z prezentacjami multimedialnymi.

Równolegle z sesją V i VI odbyły się dwa panele projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszy panel, zorganizowany w ramach warsztatów projektu RID Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie, poświęcony był zagadnieniom projektowania badań podłoża oraz stateczności obiektów drogowych i ich monitorowania. Drugi dotyczył zagadnień płytkiej geotermii i realizacji projektu Geothermal4PL: Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce.

Podczas panelu projektu RID Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie wygłoszono 5 referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego, wykorzystania metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, katalogu optymalnych metod badań podłoża gruntowego, wytycznych do analiz stateczności skarp i zboczy oraz prowadzenia monitoringu powierzchniowego i wgłębnego. Projekt jest realizowany w ramach programu krajowego RID Rozwój Innowacji Drogowych, wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Sesja projektu RID: Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie

Drugi panel poświęcono projektowi Geothermal4PL: Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na obszarach objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce. Projekt jest realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i norweski ośrodek badawczy Christian Michelsen Research AS (CMR) we współpracy z ekspertami z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Geological Survey of Norway (NGU). Realizacja projektu Geothermal4PL jest możliwa dzięki finansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Program PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Sesja projektu Geothermal4PL: Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na obszarach objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce

Po zakończeniu sesji tematycznych poprowadzono sesję podsumowującą i dyskusję generalną kończącą 6. Ogólnopolskie Sympozjum WPGI, których moderatorem był prof. dr hab. inż. Maciej Kumor.

Dyskusja generalna, kończąca szóstą edycje WPGI

6. Ogólnopolskie Sympozjum WPGI cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i praktyków. Świadczy o tym interdyscyplinarna formuła sympozjum oraz znacznie większa, niż w poprzednich edycjach sympozjum, liczba uczestników, rozszerzanie tematyki sympozjum o aspekty ochrony środowiska, remediacji gruntów, a także dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Praktycznym zakończeniem sympozjum była wycieczka terenowa, która odbyła się czwartego dnia. Jej uczestnicy obejrzeli m.in. nowo wybudowany odcinek drogi ekspresowej S-19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) o długości około 6 km. Przewodnikami po obiekcie byli pracownicy firmy Eurovia Polska S.A. i Menard Polska Sp. z o.o., którzy przedstawiali główne założenia budowy podkreślając istotny wpływ wyników badań podłoża gruntowego na optymalny dobór metod posadowienia i wzmacniania.

Wycieczka na budowę drogi ekspresowej S-19 odcinek węzeł Świlcza (DK4) - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka)

Następnie przejechano na budowę drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19), gdzie przedstawiciele firmy SKANSKA S.A. oraz Menard Polska Sp. z o.o. zapoznali uczestników wycieczki ze sposobami wzmocnienia tego odcinka drogi podkreślając znaczenie rozpoznania warunków geologicznych i geotechnicznych w podłożu obiektów budowlanych. Następnie firma Guideline Geo, ABEM-MALA przedstawiła pokaz nowoczesnych badań geofizycznych za pomocą tomografii elektrooporowej, zaś firma ROTADRIL zaprezentowała możliwości wielofunkcyjnego urządzenia do sondowań parametrycznych i wierceń.

Wycieczka na budowę drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19)

Na rzeszowskiej konferencji obecni byli Dyrektor PIG-PIB dr Sławomir Mazurek, który pierwszego dnia dokonał oficjalnego otwarcia Sympozjum. List do jego uczestników od prof. Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa odczytała wówczas przedstawicielka resortu Anna Szymańska. Zgromadzonych witali także Dziekan ds. nauki Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Ewa Falkowska, Dyrektor Generalny firmy Menard Polska Sp. z o. .o. Jakub Saloni, Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska dr hab. Beata Łuczak – Wilamowska oraz wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH.

Sympozjum objęte było patronatem wiceministra prof. Mariusza Oriona Jędryska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaproszenie do Komitetu honorowego konferencji przyjęli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk.

6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI), zorganizowane zostało przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  oraz firmę Menard Polska Sp. z o.o., przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom za aktywny udział i współpracę przy organizacji tegorocznej konferencji. Specjalne podziękowania należą się Komitetowi Naukowemu 6. Sympozjum WPGI i wszystkim recenzentom za poświęcony czas oraz przygotowanie recenzji artykułów.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów i patronów medialnych, za aktywną współpracę oraz partnerstwo. Bez wsparcia finansowego instytucji sektora prywatnego oraz promocji w mediach nie byłoby możliwe zorganizowanie Sympozjum.

Podziękowania składamy również firmie SKANSKA S.A. oraz Menard Polska Sp. z o. o. za umożliwienie zorganizowania wycieczki terenowej na realizowane inwestycje drogowe strategicznych dla Rzeszowa.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Bąbały z firmy Menard Polska Sp. z o. o. oraz Przemysława Myszki z firmy SKANSKA S.A.

Sympozjum przyczyniło się do promocji Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w środowiskach naukowych, biznesowych i administracji zwłaszcza jako państwowej służby geologicznej, która realizuje zadania państwa w zakresie geologii, w tym prowadzi bazę danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz system osłony przeciwosuwiskowej (SOPO).

Sponsorzy:

Przedstawiciele firm, które wsparły organizację Sympozjum

Patronat medialny:

Tekst: Edyta Majer, Marta Chada, Grzegorz Ryżyński

Zdjęcia: Marta Szlasa, Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński