PIG-PIB na 10. Europejskiej Konferencji Paleobotaniczno-Palinologicznej w Dublinie

W dniach 12 – 17 sierpnia 2018 r. w Dublinie odbyła się 10. Europejska Konferencja Paleobotaniczno – Palinologiczna (10th European Paleobotany & Palynology Conference -10th ECCP). Jest to odbywające się co 4 lata prestiżowe spotkanie paleobotaników i palinologów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez University College Dublin na terenie O’Brien Centre of Science.

W tegorocznej Konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników z krajów europejskich oraz spoza Europy; w tym z Ameryki Południowej i Północnej, Azji (głównie Indie i Chiny), Afryki, a nawet z Australii. W konferencji udział wzięły dwie osoby z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB: dr hab. Barbara Słodkowska i dr Anna Hrynowiecka.

Podczas Konferencji odbywały się sesje, sympozja, prezentacje posterów i satelickie spotkania grup roboczych, których tematyka obejmowała szerokie spektrum zagadnień paleobotanicznych, ujęte w 4 blokach:

  • palinologia / stratygrafia,
  • paleobotanika / biogeografia,
  • ewolucja / wymieranie,
  • paleośrodowisko / paleoekologia / paleoklimat.

W każdym bloku odbywały się zróżnicowane sympozja tematyczne. Przedstawiono łącznie 349 referaty i 172 postery (abstrakty wystąpień: Abstracts Book).

dublin6

Miejsce konferencji - O’Brien Centre of Science w Dublinie

Dr hab. Barbara Słodkowska w sesji „A World full of amber” przedstawiła referat nt. „Amber-bearing deposits of eastern margin of the Pre-North Sea epicontinental basin”, przygotowany we współautorstwie z dr Jackiem Kasińskim. Osady bursztynonośne górnego eocenu i dolnego oligocenu występujące w południowo-wschodniej części basenu pra-Morza Północnego stanowią skały macierzyste dla złóż bursztynu w morskich utworach paleogeńskich. Osady te zachowały się do dzisiaj w formie dwóch odrębnych płatów: północnej Lubelszczyzny i środkowego Wołynia. W referacie zostały zaprezentowane wyniki badań lito- i biostratygraficznych (palinologia, mikrofauna, nanoplankton) osadów bursztynonośnych prowadzonych na północnej Lubelszczyźnie i Wołyniu, które pozwoliły na wykonanie zestawienia korelacyjnego profili badanych otworów wiertniczych i odsłonięć wzdłuż linii o orientacji W-E.

dublin1

Barbara Słodkowska podczas przerwy pomiędzy sesjami plenarnymi

Dr Anna Hrynowiecka przedstawiła poster pt. „Diet of extinct Stephanorhinus kirchbergensis on the basis of palaeobotany research”, w którym omówiła wyniki badań paleobotanicznych określające pożywienie wymarłego nosorożca „leśnego” (Stephanorhinus kirchbergensis), żyjącego na terenie Polski zachodniej ok. 120 tys. lat temu w Interglacjale Eemskim (współautorzy: dr Renata Stachowicz-Rybka, dr Magdalena Moskal-Del Hojo, dr hab. Krzysztof Stefaniak). Badania nad szkieletem nosorożca i środowiskiem jego życia odbywają się w ramach grantu: „Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych” (kierownik: dr hab. Krzysztof Stefaniak, Uniwersytet Wrocławski).

Dr Anna Hrynowiecka była również współautorką wystąpienia pt. „Vegetation dynamics in the Eemian lakeland in the Garwolin Plain (Central Poland): a habitat approach”, którego autorką była dr hab. Irena Pidek, a współautorami: dr hab. prof. UwB Mirosława Kupryjanowicz, dr Marcin Żarski, dr Magdalena Fiłoc, dr Marta Szal i mgr Aleksandra Bober. W referacie omówione zostały wstępne wyniki prac w grancie pt. "Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna)" (kierownik dr hab. Irena Pidek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Oprócz ekspertów z PIG-PIB, w Konferencji wzięło udział 8 osób z polskich ośrodków naukowych (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, UMCS w Lublinie, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, Instytut Nauk Geologicznych PAN).

dublin4

Pomysłowy sposób na popularyzację palinologii - pieczątki z wzorem m.in. pyłku jodły, które można odcisnąć na dowolnym materiale

Konferencji towarzyszyły proponowane przez organizatorów wycieczki, m.in. „Mid-Conference Tours”. Jako, że była to konferencja paleobotaniczna, jedna z wycieczek dotyczyła zwiedzania znanego w całej Europie Narodowego Ogrodu Botanicznego w Dublinie (botanicgardens.ie). Dwie wycieczki umożliwiały zwiedzanie Dublina – starego miasta, z przewodnikiem - spacerem oraz słynnym dwupiętrowym autobusem. Można było zapoznać się z postglacjalną budową oraz paleoekologią Wicklow Mountains z rozległymi torfowiskami i wrzosowiskami, źródłem rzeki Liffey z ujściem w Dublinie i zabytkową monastyczną osadą Glendalough.

Natomiast Post-Conference Tours umożliwiały zwiedzenie i zapoznanie się z budową geologiczną, historią i paleobotanicznymi aspektami płaskowyżu Burren w północno-zachodniej części Hrabstwa Clare, Ring of Kerry w południowo-zachodniej Irlandii ze skalistą wyspą Skelling Michael i Valentia (Hrabstwo Kerry), paleozoiczne skały Półwyspu Hook Head w Hrabstwie Wexford lub Castlecomer Discovery Park w Hrabstwie Kilkenny.

wm

Wicklow Mountains z rozległymi torfowiskami i wrzosowiskami

Tekst: Anna Hrynowiecka, Barbara Słodkowska
Zdjęcia: Anna Hrynowiecka, Barbara Słodkowska