PIG-PIB wziął udział w XXIV Forum Teleinformatyki

W dniach 27-28 września 2018 r. w Miedzeszynie odbyło się XXIV Forum Teleinformatyki, które jest najstarszą i najbardziej prestiżową imprezą informatyczną w kraju. Tegoroczne Forum pod nazwą ,,System informacyjny państwa i obywatela” było tym ważniejsze, że wpisało się w 70-lecie polskiej Informatyki.


Forum dotyczyło przede wszystkim zagadnień informatyzacji organów państwa i odbyło się z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli ministerstw właściwych dla cyfryzacji, rozwoju i finansów oraz NBP, a także z udziałem samorządów i przedsiębiorstw z branży IT.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB od 4 lat aktywnie uczestniczy w Forum, prezentując kolejne osiągnięcia z obszaru IT. Działania te bezpośrednio wspierają realizację kluczowych zadań dwóch państwowych służb: geologicznej i hydrogeologicznej (psg i psh), a ich efekty mają znaczenie nie tylko dla poszczególnych resortów, ale także dla administracji samorządowej i społeczeństwa.

Dyrektor PIG-PIB dr Tomasz Nowacki objął honorowym patronatem sesję ,,Złote usługi i praktyki do wzięcia”, odbywającą się w ramach Forum Poszukującej Administracji Terenowej. Podczas sesji omawiane były przykłady praktycznego wykorzystania przez jednostki samorządowe systemów GIS oraz tworzonych na poziomie administracji węzłów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).

Podsumowując sesję, Piotr Gałkowski z PIG - PIB zaprezentował nowy, innowacyjny portal danych przestrzennych (dostępny pod adresem: geologia.pgi.gov.pl), wykonany przez zespół Programu Geologiczne Bazy Danych PIG-PIB. Projekt realizowany był pod kierunkiem Marka Adamskiego.

forum it 1

Piotr Gałkowski prezentuje nowy portal PIG-PIB "Geologia"

Portal jest efektem dwuletnich prac, mających na celu utworzenie ogólnodostępnego zasobu danych przestrzennych oraz integrację danych i modernizację architektury GIS. Jest to nowoczesne narzędzie do analizy danych, gdzie informacja przestrzenna jest skategoryzowana i częściowo zinterpretowana na potrzeby rożnych zagadnień oraz dziedzin gospodarki. Portal pokazuje, jak szerokiego zakresu zagadnień i odbiorców dotyczy geologia i jak ważne informacje wynikają z danych geologicznych.

W ramach XXIV Forum Teleinformatyki została również wręczona nagroda ufundowana przez PIG-PIB za najlepszą prezentację – nagrodę wręczył Wojciech Paciura, kierownik Programu Geologiczne Bazy Danych PIG-PIB.

forum it 2

Nagrodę za najlepszą prezentację wręczył Wojciech Paciura

Tekst: Piotr Gałkowski


logotyp 05

 

Udział PIG-PIB w Forum został zorganizowany w ramach tematu: Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej oraz został sfinansowany ze środków NFOŚiGW