Kongres Surowcowy – zapowiada się prawdziwy maraton wiedzy

O niezwykle istotnym znaczeniu surowców mineralnych we współczesnym świecie nikogo nie trzeba przekonywać. Rozwój wielu gałęzi przemysłu, w tym nowoczesnych technologii wymaga surowców mineralnych, zwłaszcza tych strategicznych. Kongres Surowcowy, który rozpoczął się 20 listopada w Rytrze z pewnością będzie doskonałą platformą wymiany wiedzy. Do Rytra przyjechali naukowcy, przedsiębiorcy i decydenci – w sumie 200 osób. Zaprezentowanych zostanie prawie 100 referatów oraz posterów, których tematyka dotyczy szerokiego spektrum zagadnień – geologicznych, górniczych, prawnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych – związanych z gospodarką surowcami mineralnymi.

 

kongres surowcowy1

Kongres Surowcowy zgromadził ponad 200 uczestników - naukowców, przedsiębiorców i decydentów

Kongres Surowcowy rozpoczęło wystąpienie Głównego Geologa Kraju – Mariusza Oriona Jędryska. Minister podkreśli rolę i konieczność przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa (PSP) - nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyk w podaży surowców mających na celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych kraju. Minister zaprezentował także wyniki regionalnych konferencji konsultacyjnych oraz przedstawił programy wykonawcze dotyczące geotermii oraz rozpoznania geologicznego oceanów – PROGEO.

kongres surowcowy2

Wystąpienie Głównego Geologa Kraju Mariusza Oriona Jędryska

Honorowym gościem Kongresu jest Slavko Solar – Sekretarz Generalny EuroGeoSurveys, który wygłosił referat dotyczący polityki surowcowej Unii Europejskiej. S. Solar podkreślił niezwykle istotną rolę europejskich służb geologicznych w dostarczaniu rzetelnych i kompletnych informacji na temat złóż surowców mineralnych, zwłaszcza tych niezbędnych dla obronności krajów i bezpieczeństwa narodowego oraz rozwoju innowacyjnych technologii.

Prof. Krzysztof Szamałek przedstawił ewolucję rozwoju polskiej polityki surowcowej na przestrzeni lat 1935 – 2018. Podkreślił, że prace nad obecnym projektem Polityki Surowcowej Państwa toczą się w 80-lecie powstania pierwszej polityki przyjętej przez radę ministrów w lipcu 1938 roku. W prezentacji szeroko omówił wkład poszczególnych środowisk geologicznych w rozwój wiedzy geologicznej i wkład w opracowywanie kolejnych wersji polityki surowcowej. Wyraził pogląd, że obecny projekt PSP jest zbliżony swoim zakresem, formą i zawartością do polityk surowcowych innych krajów świata m.in. takich jak Niemcy, Kanada, RPA, Indie czy USA. Podkreślił historyczność procesu rozwoju myśli geologicznej w Polsce i wkład kolejnych pokoleń geologów w rozwój potencjału surowcowego Polski.

Niejako odpowiedzią na referat S. Solara była prezentacja dr hab. Stanisława Wołkowicza z PIG-PIB, który zaprezentował szeroki wachlarz zadań realizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny w zakresie surowców mineralnych.

kongres surowcowy3

Stanisław Wołkowicz podczas prezentowania zagadnień geologii w projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Sesję otwierającą kongres zakończył czysto naukowy referat wygłoszony przez prof. Judith Hannah (Colorado State University & University of Oslo), która przybliżyła słuchaczom tematykę wykorzystania metod izotopowych Re-Os w badaniach złóż metali i węglowodorów. Prelegentka podkreśliła znaczenie zaawansowanych metod spektrometrii mas stosowanych do precyzyjnego określania wieku i genezy utworów. Metody te są zarazem skutecznym narzędziem przy poszukiwaniu cennych surowców.

Tak bardzo pokrótce można scharakteryzować sesję otwierającą Kongres Surowcowy. Na szczegółową relację zapraszamy wkrótce.

Organizatorami Kongresu są Państwowy Instytut Geologiczny – PIB oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Głównym Partnerem Kongresu jest Jastrzębska Spółka Węglowa.

Partnerem Kongresu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. znak2018 bez rgb

 

Tekst: Anna Bagińska
Zdjęcia: Marta Hodbod

 

logotyp 05

Organizacja stoiska PIG-PIB została zrealizowana w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej", finansowanego ze środków NFOŚiGW