8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”

W dniach 16 - 19 października 2018 r. odbyła się 8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych". Wydarzenie miało miejsce  w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IM PAN Pałac Będlewo w Będlewie. W konferencji udział wzięło 95 uczestników z 12 wyższych uczelni i 7 instytutów oraz 4 urzędów marszałkowskich i 21 firm prowadzących badania modelowe wód podziemnych lub wykorzystujących ich wyniki.


Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowany był przez Katarzynę Białecką, Piotra Herbicha, Ryszarda Hoca, Grzegorza Olesiuka, Elżbietę Przytułę oraz Małgorzatę Woźnicką, którzy wygłosili cztery referaty, zaprezentowali dwa postery (wraz z ich streszczeniem zamieszczonym w materiałach konferencyjnych) oraz zamieścili cztery artykuły w Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego Nr 471 Hydrogeologia z. XV, poświęconemu w całości publikacjom konferencyjnym.

Konferencję poprzedziły warsztaty hydrogeologiczne, które zostały przeprowadzone w laboratorium Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warsztaty poświęcone były nowym technologiom pozyskiwania informacji hydrologicznych i hydrogeologicznych na potrzeby modelowania przepływu wód podziemnych. Uczestnicy warsztatów zapoznali się m.in. z nowoczesnym systemem monitoringu obiegu wody w zlewni Różanego Strumienia. Monitoring ukierunkowany na identyfikację składników równania bilansu wodnego Pencka-Opokowa, prowadzony jest z wykorzystaniem czujników i sond pomiarowych wraz z transmisją danych do internetowej bazy danych za pośrednictwem sieci GSM oraz sieci LoRaWan.

03 inauguracja 1

Inauguracja 8 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”

Obrady konferencji zostały przeprowadzone w czterech sesjach, obejmujących referaty ujęte w następujące grupy tematyczne:

  1. Badania modelowe dla potrzeb bilansowania zasobów i ochrony wód podziemnych w skali regionalnej (6 referatów)
  2. Badania modelowe dla projektowania i prowadzenia odwodnień górniczych i budowlanych (6 referatów)
  3. Badania modelowe interakcji wód powierzchniowych i podziemnych (4 referaty)
  4. Badania modelowe ujęć wód podziemnych oraz procesów hydrogeochemicznych i geotermalnych (5 referatów)

Ponadto zostały wygłoszone dwa referaty zamawiane: w pierwszym prof. dr hab. Stanisław Staśko dokonał krótkiego przeglądu dokonań polskiej hydrogeologii w numerycznym modelowaniu, w drugim - prof. dr hab. Marek Nawalany zaprezentował VOA- niekonwencjonalny opis przepływu wód podziemnych.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja posterowa, podczas której przedstawiciele 13 zespołów autorskich krótko omówiło prezentowane na posterach problemy. Ich zakres tematyczny obejmował m.in. badania terenowe parametrów hydrogeologicznych systemów wodonośnych decydujące o wiarygodności modeli matematycznych wykorzystujących ich wyniki.

07 sesja posterowa 12

Sesja posterowa

Zgodnie z tradycją konferencji hydrogeologicznych i ta stała się okazją dla uroczystych jubileuszy, tym razem z okazji 70-lecia urodzin dwu znakomitych hydrogeologów - prof. dr hab. Józefa Górskiego i prof. dr hab. Andrzeja Sadurskiego. Gość honorowy konferencji - senior Polskiej Hydrogeologii – prof. dr hab. Bohdan Kozerski, zaprezentował sylwetki naukowe jubilatów - swoich uczniów i współpracowników – oraz jak zawsze błyskotliwie i z humorem podsumował aktualny stan badań modelowych na tle blisko 70-letnich dziejów powojennej hydrogeologii, których był aktywnym współtwórcą na polu badań naukowych, praktyki i dydaktyki.

Wieczór został uświetniony dedykowaną jubilatom zachwycającą grą na harfie szklanej w wykonaniu wirtuozów tego rzadkiego instrumentu - zespołu Glass Duo.

Konferencję zakończyła sesja referatowa i terenowa poświęcone prezentacji założeń i wyników projektu AquaNES oraz obiektu badań w postaci infiltracyjnego ujęcia wody Mosina Krajkowo w dolinie Warty – obserwacjom monitoringowym, badaniom hydrochemicznym i modelowaniu matematycznemu procesów filtracji w rejonie ujęcia.

16 aquanes sesja terenowa 21

Sesja terenowa

Tekst: Piotr Herbich
Zdjęcia: Organizatorzy