PIG-PIB na II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej

W dniach 28-29 listopada 2018 r. odbyła się II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej, pod hasłem „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”. Organizatorem wydarzenia byli: Polski Kongres Drogowy, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów. Tematyka konferencji była szeroka i obejmowała m.in. drogi o nawierzchni betonowej, stabilizację i wzmocnienia gruntu oraz monitoring jakości w budownictwie drogowym. W konferencji udział wzięło 180 przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu z branży drogowej. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentowała dr Edyta Majer z Programu Geozagrożenia i Geologia Inżynierska.


Prelegenci dzielili się z uczestnikami własnymi doświadczeniami, a wygłoszone referaty dostarczyły cennej wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technicznych dla poprawy stanu sieci drogowej, zwiększaniu trwałości dróg, a także większej efektywności nakładów na budowy i modernizacje dróg.

zdjecie 1

Uczestnicy Konferencji, która odbyła się w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Konferencję otworzył prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek. Podczas otwarcia wystąpili także prorektor Politechniki Lubelskiej prof. Anna Halicka, dyrektor ds. rozwoju Grupy Ożarów Marek Surowiec oraz Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie Mirosław Czech.

Program konferencji podzielony został na cztery bloki tematyczne. Sesja I dotyczyła nawierzchni betonowych, w sesji II zajęto się tematyką podbudowy, wzmocnienia i stabilizacja gruntów, a w sesji III zaprezentowano zagadnienia związane z nowoczesnymi nawierzchniami drogowymi. Sesja IV, podzielona na dwie części, związana była z monitoringiem i diagnostyką w drogownictwie.

W sesji II dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wygłosiła referat dotyczący nowych wytycznych badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego.

zdjecie 4

Dr Edyta Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB podczas prezentacji

Każdą sesję wieńczyła ożywiona dyskusja, w której udział brali przedstawicieli branży drogowej i środowisk naukowych. Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat budowy dróg, w tym w zakresie badań geologicznych podłoża budowlanego inwestycji drogowych, była istotnym elementem konferencji.

zdjecie 5

 Dyskusja dotycząca kosztów budowy nawierzchni drogowych

Wytyczne badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum z partnerami naukowymi koordynowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i reprezentowanymi przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnikę Warszawską w ramach projektu Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. Projekt był realizowano w ramach wspólnego przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID) i został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.pgi.gov.pl/drogi oraz rid.agh.edu.pl

Tekst: Edyta Majer na podstawie materiałów własnych oraz kongresdrogowy.pl

Zdjęcia: Organizatorzy kongresdrogowy.pl

Prezentacja: Nowe wytyczne badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego owe wytyczne badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego