Sesja metanowa i program Geo-Metan podczas XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej

W dniach 25-27 lutego 2019 r. odbyła się w Krakowie jedna z najbardziej prestiżowych, corocznych konferencji skupiających ekspertów z branży górniczej – XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jest to cykliczna konferencja, pełniąca rolę forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie eksploatacji kopalin. W trakcie tegorocznej konferencji odbyło się blisko 30 sesji tematycznych. Jedną z nich była sesja pt. „International Mining Forum – Coal Mine Methane as a Valuable Energy Source”, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM), działające pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Centrum to tworzą trzy instytucje naukowe: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Instytut Nafty i Gazu i Główny Instytut Górnictwa oraz narodowy operator naftowy PGNiG SA, którego przedstawiciel, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Rozwoju Łukasz Kroplewski, otworzył sesję.

Sesja metanowa, mająca charakter międzynarodowych warsztatów, została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony był pozyskiwaniu metanu kopalnianego i zagrożeniom metanowym w górnictwie węgla kamiennego Kolumbii, a prelegentami byli przedstawiciele Kolumbii reprezentujący tamtejszą administrację geologiczną, nadzór górniczy i przedsiębiorstwa górnicze.

Drugi blok tematyczny dotyczył metanu z pokładów węgla i gazu kopalnianego w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w aspektach legislacyjnych, ekonomicznych i dokumentacyjnych, z metodykami obliczania zasobów oraz prognozowania ilości pozyskiwanego metanu ze złóż węgla kamiennego. W tej części sesji przedstawiciel PIG-PIB mgr. inż. Jerzy Hadro wygłosił referat określający ramy prawne dokumentowania metanu z pokładów węgla z porównaniem polskich i międzynarodowych systemów prawnych (J. Hadro, J. Jureczka: Polish Regulatory Framework on CMM/CBM; Estimating CMM Resources and Reserves – Polish Experience). Z kolei dr Janusz Jureczka przedstawił dotychczasowe wyniki realizowanego przez PGNIG we współpracy z PIG-PIB programu Geo-Metan, w zakresie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu (J. Jureczka, J. Hadro, Ł. Kroplewski: Gilowice Project as a First Step to Develop Pre-mine Drainage Technology in Poland – update on activities, review of the latest results). Kontynuację prac rozpoczętych w otworach Gilowice prezentował dr inż. Piotr Kasza z Instytutu Nafty i Gazu (Ł. Kroplewski, P. Kasza, J. Jureczka: CBM Gilowice Project – Applied Fracturing Technology and the Obtained Results).

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tegorocznej konferencji było uroczyste podpisanie w trakcie sesji metanowej umowy pomiędzy PGNiG i Polską Grupą Górniczą, dotyczącej realizacji programu Geo-Metan. Jego celem jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania oraz wydobycia metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej.

sgp jureczka

Uroczyste podpisanie przez prezesów PGNiG i PGG umowy o współpracy w zakresie realizacji programu Geo-Metan (fot. PGNiG)

Podpisana umowa dotyczyła wykonania otworów badawczych i przeprowadzenia długotrwałych testów produkcyjnych w KWK Ruda Ruch Bielszowice. Sygnatariuszami uroczystego podpisania umowy o współpracy byli: prezes zarządu PGNiG Piotr Woźniak i wiceprezes zarządu PGNiG ds. Rozwoju Łukasz Kroplewski oraz wiceprezes Zarządu PGG ds. Produkcji Piotr Bojarski i wiceprezes Zarządu PGG ds. Finansowych Andrzej Paniczek.

W tej części sesji, której towarzyszyło duże zainteresowanie medialne, dr Janusz Jureczka przedstawił założenia, stan obecny i zakres planowanych prac programu Geo-Metan. Po referacie wprowadzającym głos zabrał senator Adam Gawęda, który podkreślił znaczenie programu Geo-Metan zarówno dla polskiego górnictwa węglowego, jak i dla ochrony środowiska, poprzez ograniczanie emisji metanu do atmosfery. Z kolei prezes Zarządu PGNiG Piotr Woźniak podkreślił wagę tego wydarzenia, otwierającego nowe możliwości zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa prac w górnictwie, jak i poszerzenia krajowej bazy surowcowej gazu ziemnego. Na aspekt poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach, ale także i na możliwości poprawy rentowności kopalń, zwrócił także uwagę w swoim wystąpieniu wiceprezes Zarządu PGG ds. Produkcji Piotr Bojarski. Podpisana umowa stanowi kolejny kamień milowy realizacji programu Geo-Metan.

Tekst: Jerzy Hadro, Janusz Jureczka