X Warsztaty Monitoringu Wód Podziemnych

W dniach 4 - 7 czerwca 2019 roku w Polanicy Zdroju odbyły się X Warsztaty Monitoringu Wód Podziemnych. Podobne spotkania mają długą tradycję, bo organizowane są od 2009 roku, a ich celem jest prezentacja planów i rozwiązań dotyczących rozwoju sieci monitoringu oraz wymiana doświadczeń związanych z jej funkcjonowaniem. W tegorocznych warsztatach wzięło udział ponad 40 pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB realizujących zadania państwowej służby hydrogeologicznej w zakresie monitoringu wód podziemnych. Gospodarzem warsztatów był Odział Dolnośląski PIG-PIB.

Spotkanie w Polanicy Zdroju poświęcone było w szczególności problematyce monitoringu wód podziemnych w obszarach górskich i przygranicznych. Omówiono zagadnienia dotyczące współpracy i wymiany informacji ze stroną czeską i niemiecką. W ramach sesji terenowych odbyły się prezentacje przygranicznych punktów monitoringowych, w tym stacji I-go rzędu w Szczytnej i Dobromyślu. Osobą sesję poświęcono wymaganiom unijnym w zakresie monitoringu wód podziemnych. Przedstawiono i dyskutowano założenia do nowego programu monitoringu, który opracowany zostanie przez PIG - PIB na nowy sześcioletni cykl gospodarowania wodami.

W trakcie warsztatów nie zabrakło elementów związanych z posiadaną przez PIG - PIB akredytacją na pobór próbek wód podziemnych. Odbyły się między innymi porównania międzylaboratoryjne polegające na opróbowaniu wód podziemnych w identycznych warunkach i sprawdzeniu poprawności wykonania badań przez zespoły terenowe. Porównania laboratoryjne są rodzajem audytu wewnętrznego mającego na celu utrzymanie właściwego standardu pobierania próbek.

Dużą część warsztatów poświęcono na omówienie bieżących spraw związanych z utrzymaniem sieci monitoringu wód podziemnych oraz podnoszeniem standardu punktów monitoringowych i jakości danych otrzymywanych w wyniku prowadzonych badań. Przedstawiono także wstępny harmonogram zautomatyzowania kolejnych 300 punktów monitoringowych, a tym samym osiągnięcie blisko 50% poziomu zautomatyzowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Tekst: Romuald Bieleń

Zdjęcia: Karolina Kucharczyk, Rafał Majewski, Anna Mikołajczyk, Robert Patorski i Karol Zawistowski

 

Galeria zdjęć