Konferencja „ESIR Isotope Workshop XV”

W dniach 23-27 czerwca 2019 r. odbyła się w Lublinie konferencja „The Isotope Workshop XV of the European Society for Isotope Research” organizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja była poświęcona wykorzystaniu występujących naturalnie izotopów trwałych i promieniotwórczych dla rekonstrukcji obiegu wody w przyrodzie, pochodzenia wód podpowierzchniowych, datowania skał i procesów geologicznych, rekonstrukcji warunków środowiska sedymentacji, paleoklimatu, a także diety i kierunków migracji zwierząt, określenia źródeł zanieczyszczeń oraz weryfikacji pochodzenia i jakości produktów spożywczych. W konferencji wzięło udział około 70 uczestników z 15 krajów, którzy przedstawili kilkadziesiąt prezentacji i posterów.

Konferencja jest organizowana cyklicznie, co dwa lata, w różnych krajach europejskich. Wydarzenie stanowi platformę wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji pomiędzy naukowcami europejskimi, zajmującymi się rozmaitymi dziedzinami wiedzy (m. in. fizyką, techniką instrumentalną, hydrogeologią, geologią, paleoklimatologią, archeologią, biologią, ekologią, ochroną środowiska oraz technologią produkcji żywności), którzy wykorzystują w swoich badaniach izotopy trwałe.

25 czerwca odbyła się sesja organizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy poświęcona wykorzystaniu izotopów w geologii i paleontologii. W trakcie sesji przedstawiono następujące referaty:

workshopxv

Konferencja dowiodła stale rosnącej roli izotopów w modelowaniu wieku i procesów zachodzących na Ziemi oraz w obrębie żywych organizmów. Istotny udział naukowców z Polski oraz krajów Europy Środkowej świadczy o znaczącej roli ośrodków naukowych z tego regionu. Omawiane nowatorskie zastosowania izotopów dla jeszcze dokładniejszej rekonstrukcji wieku skał, środowiska, klimatu, czy źródeł zanieczyszczeń otwierają z pewności nowe pola badań naukowych i praktycznych zastosowań wyników.

Należy podkreślić wysoki poziom naukowy konferencji, jej doskonałą organizację oraz znaczenie tego rodzaju spotkań dla wymiany poglądów i inicjacji nowych projektów naukowych. Organizatorzy zadbali również o promocję historii naszego kraju organizując zwiedzanie zabytków Lublina. Podczas zakończenia konferencji uczestnicy oglądali występy zespołu ludowego i muzycznego.

logo nfosgw dofinansowanie Udział PIG-PIB w wydarzeniu „The Isotope Workshop XV of the European Society for Isotope Research” został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz dofinansowany ze środków NFOŚiGW.