Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku na przeważającym obszarze kraju nie pojawią się uwarunkowania dla regionalnego rozwoju niżówki hydrogeologicznej. Niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i lokalne występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się na obszarach usytuowanych w granicach województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

prognoza 5b 2019 ryc1

Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej według scenariuszy A i B

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

W lipcu, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województw: lubelskiego, śląskiego i małopolskiego lokalnie brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Świadczą o tym symulacje przeprowadzone dla punktów obserwacyjnych: II/519/1, II/580/1 (woj. lubelskie); II/949/1, II/1211/1 (woj. śląskie); II/844/1 (woj. małopolskie).

Ponadto lokalnie w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, opolskim, śląskim stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy i wyniesie powyżej 20%.

prognoza 5b 2019 ryc2a

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – lipiec 2019 rok

W sierpniu, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województw: mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego oraz małopolskiego lokalnie brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Świadczą o tym symulacje przeprowadzone dla punktów obserwacyjnych: II/80/1 (woj. mazowieckie); II/519/1, II/580/1 (woj. lubelskie); II/949/1, II/1211/1 (woj. śląskie); II/844/1 (woj. małopolskie).

Ponadto lokalnie w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim oraz małopolskim stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy i wyniesie powyżej 20%.

prognoza 5b 2019 ryc2b

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – sierpień 2019 rok

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W prognozowanych miesiącach: lipcu i sierpniu 2019 r. na przeważającym obszarze kraju nie pojawią się uwarunkowania dla regionalnego rozwoju niżówki hydrogeologicznej. Przewiduje się jednak, że zjawisko to będzie występować lokalnie na obszarze województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Na wskazanych obszarach prognozowane zjawisko lokalnie może stać się przyczyną utrudnionego zaopatrzenia w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Ponadto, głównie w sierpniu, na terenie kraju prognozuje się, że stosunkowo często będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się, w strefie SNG-SNO, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia. Jednak tego typu położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wody podziemnej.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologiczno - hydrologicznych w nadchodzących tygodniach aktualizacja prognozy dotyczącej sytuacji hydrogeologicznej nastąpi w przeciągu miesiąca.

prognoza 5b 2019 ryc3a

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – lipiec 2019 rok

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – sierpień 2019 rok

prognoza 5b 2019 ryc3b

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – sierpień 2019 rok

okl prognoza 5b 2019

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 01.07.2019 do 31.08.2019