„Kartując Wszystko dla Wszystkich” - Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Tokio ICC2019

„Mapping Everything for Everyone”– pod takim hasłem w dniach 15 - 20 lipca 2019 r. odbyła się w Tokio w Japonii 29 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna (29th International Cartographic Conference ICC2019). Konferencja jest organizowana co dwa lata przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne (International Cartographic Association – ICA), przy współudziale lokalnych komitetów organizacyjnych. Jest to największe i najważniejsze wydarzenie międzynarodowego środowiska kartograficznego. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentowała Katarzyna Jóźwik z Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna.

kart tokio1

Lokalny komitet organizacyjny ICC2019 pod przewodnictwem dr Takashi Morita (czwarty od lewej), fot. ICA

W tegorocznej konferencji uczestniczyło 950 osób z 75 krajów z całego świata. Podczas 150 sesji wygłoszono 750 referatów dotyczących: historii i teorii kartografii, digitalizacji dziedzictwa kartograficznego, projektowania, generalizacji i produkcji map, zarządzania geoinformacją, otwartych technologii i standardów danych geoprzestrzennych, systemów informacji przestrzennej, teledetekcji i wielu innych.

kart tokio2

Na konferencji ICC2019 w Tokio PIG-PIB reprezentowała Katarzyna Jóźwik z Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna, fot. Dmitriy Loginov

W sesji poświęconej standardom danych geoprzestrzennych (Standards for geospatial information) Katarzyna Jóźwik przedstawiła prezentację przygotowaną we współpracy z Marcinem Słodkowskim oraz Urszulą Stępień z Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna, zatytułowaną Selected cartographic products of the Polish Geological Survey in light of the international data standards and OneGeology experience. Po krótkim wstępie dotyczącym działalności PIG-PIB i jego roli jako państwowej służby geologicznej, delegatka opowiedziała o doświadczeniu ekspertów PIG-PIB w implementacji międzynarodowego standardu opisu i wymiany danych geologicznych GeoSciML (Geoscience Markup Language), zdobytym w czasie prac prowadzonych w ramach Międzynarodowej Inicjatywy Służb Geologicznych OneGeology. Wyjaśniła także w jaki sposób doświadczenie to oraz wypracowane w ramach OneGeology dobre praktyki będą w przyszłości wykorzystane w planowanych przez PIG-PIB działaniach mających na celu wdrożenie GeoSciML na większą skalę (np. na potrzeby wybranych produktów i projektów kartografii geologicznej) oraz realizację wymagań europejskiej dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej). Streszczenie referatu jest dostępne w Internecie pod adresem: home.hol.is.uec.ac.jp/icc2019papers/all/288.pdf
 

kart tokio3

Katarzyna Jóźwik wygłasza referat na temat wybranych produktów kartografii geologicznej PIG-PIB w świetle międzynarodowych standardów danych i Międzynarodowej Inicjatywy Służb Geologicznych OneGeology, fot. Łukasz Halik

Katarzyna Jóźwik uczestniczyła także w spotkaniu komisji ds. infrastruktury i standardów danych przestrzennych (ICA SDI and Standards Commission Business Meeting), na którym dyskutowano problem niedostatecznego rozpowszechnienia wiedzy na temat otwartych standardów danych przestrzennych w społeczeństwie. Okazuje się, że problem ten dotyczy wielu krajów oraz różnych dziedzin tematycznych.

Inne, często poruszane na konferencji tematy (szczególnie w kontekście przejścia od tradycyjnej do tzw. nowoczesnej kartografii) dotyczyły m.in. korelacji jakości i dostępności szeroko rozumianych danych topograficznych (mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze, numeryczne modele terenu etc.) oraz danych tematycznych w różnych okresach czasu ze zmianami metodyki opracowywania produktów kartograficznych oraz zmieniającym się kręgiem odbiorców map tematycznych.

Według wniosków przedstawionych w prezentacji dr Gáspára Alberta z Węgier w przypadku geologii sprowadza się to do coraz mniejszej ilości czasu spędzanego przez geologów w terenie. Tradycyjne terenowe kartowanie geologiczne jest zastępowane poprzez wykorzystanie już istniejących danych przestrzennych (GIS) oraz teledetekcji. O ile mapy geologiczne były i są używane na wszystkich etapach nauki: poznawania, analizy, syntezy i prezentacji, na przestrzeni lat zmieniła się jednak proporcja ich wykorzystania na poszczególnych etapach. W chwili obecnej przy ogromnych zasobach zgromadzonych danych oraz analizach wykonywanych „w locie” zmniejsza się zapotrzebowanie na „tradycyjne” mapy geologiczne. W przeszłości mapy geologiczne opracowywane były przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Obecnie dane geologiczne udostępniane są publicznie a opracowywane produkty kierowane także do osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy geologicznej. Pojawia się nowy krąg odbiorców oraz zapotrzebowanie na nowego rodzaju „inteligentne” mapy (smart maps) w postaci cyfrowych wizualizacji. Prowadzone podczas konferencji rozmowy kuluarowe potwierdzają iż jest to trend obserwowany na całym świecie. Odpowiedzią na potrzeby nowej grupy użytkowników map, poza internetowymi portalami i przeglądarkami mapowymi opartymi na technologii WebGIS, są aplikacje mobilne, oferujące interaktywne mapy wraz z obszerną informacją na temat terenu na jakim użytkownik aktualnie się znajduje. Rozwiązanie to zyskuje na popularności szczególnie w przypadku map geologiczno-turystycznych. Przewiduje się jednak iż w przyszłości zostanie w dużej mierze zastąpione przez zaawansowane technologicznie wizualizacje oparte na rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality).

kart tokio4 Aplikacja mobilna Geoparku UNESCO Bakony – Balaton, na smartfony z systemem Android, opracowana przez zespół z ELTE Eötvös Loránd  University na Węgrzech (źródło: Pál, M. and Albert, G.: Digital cartography for geoheritage: turning an analogue geotourist map in to digital, Proc. Int. Cartogr. Assoc., 2, 96)


W czasie konferencji w Tokio odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Kartograficznego (ICA General Assembly), na którym delegaci narodowi wybrali nowego przewodniczącego (został nim Tim Trainor ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) oraz nowy Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia na lata 2019–2023.

kart tokio5

Nowy Komitet Wykonawczy ICA, fot. ICA

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencji towarzyszyła Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna, na której oglądać można było wybrane produkty kartograficzne wydane w ostatnim czasie przez kraje członkowskie ICA.

kart tokio6

Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna, fot. Kenneth Field

Międzynarodowe jury przyznało nagrody (ICA Map Awards 2019) dla najlepszych produktów w kilku kategoriach: atlasy, produkty cyfrowe, edukacyjne produkty kartograficzne, mapy i arkusze drukowane, inne produkty kartograficzne. Wśród zwycięskich opracowań nie zabrakło polskich produktów kartograficznych.

kart tokio7

Atlas Narodowy Węgier (National Atlas of Hungary) – I miejsce w kategorii „Atlasy”, fot. ICA

kart tokio8

Geograficzno-Polityczny Atlas Polski – III miejsce w kategorii „Atlasy”, fot. ICA

kart tokio9

Opracowanie pt. „Kartografia” („Cartography”, ESRI-USA) – I miejsce w kategorii „Edukacyjne produkty kartograficzne”, fot. ICA

kart tokio10

“Mapy statystyczne…” - III miejsce w kategorii „Edukacyjne produkty kartograficzne”, fot. ICA

Zgodnie z wieloletnią tradycją ICA podczas konferencji w Tokio odbyła się także wystawa i międzynarodowy konkurs rysunku im. Barbary Petchenik (Barbara Petchenik Children’s World Map Drawing Competition).

kart tokio11

I miejsce w kategorii wiekowej 9–12 lat, praca pt. „Dreaming of the Blue Self of the World”, Kim Min-Chan (12), fot. ICA

Laureaci ICA Map Awards 2019: icaci.org/recipients-of-the-ica-map-awards-2019

 

Prace nagrodzone w konkursie rysunku im. Barbary Petchenik: icaci.org/winners-of-the-barbara-petchenik-competition-2019

 

Pełna lista zagadnień i wydarzeń konferencyjnych oraz streszczenia referatów i posterów: http://www.icc2019.org/

 

kart tokio12

Zakończenie konferencji zbiegło się z corocznym festiwalem sztucznych ogni „Adachi” w Tokio, fot. Kenneth Field

 

Tekst: Katarzyna Jóźwik