XIX Międzynarodowy Kongres Karboński i Permski w Kolonii

Już po raz dziewiętnasty odbyło się najważniejsze spotkanie dla wszystkich naukowców zajmujących się późnym paleozoikiem. Międzynarodowy Kongres Karboński i Permski (XIX ICCP), który odbył się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia 2019 r. w Kolonii (Niemcy), gościł przeszło 200 uczestników z 27 krajów z całego świata. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowali prof. dr hab. Tadeusz Peryt, dr Izabela Ploch, dr Janusz Jureczka, dr Hubert Kiersnowski i mgr inż. Jerzy Hadro.

Początkowo podczas kongresów zajmowano się głównie zagadnieniami stratygrafii, jednak obecnie ich spektrum znacznie się poszerzyło. Głównymi tematami tegorocznego kongresu, rozdzielonymi na poszczególne sesje były: stratygrafia, paleontologia, facje, środowisko i analiza basenowa, oceany i góry oraz geologia gospodarcza. Kongres był forum wymiany idei i dyskusji na temat rezultatów z różnych dziedzin geologii. Stworzył podstawy nowego, interdyscyplinarnego podejścia do kompleksowego zrozumienia świata późnego paleozoiku.

iccp2

Rozpoczęcie XIX Międzynarodowego Kongresu Karbońskiego i Permskiego. Fot. Organizatorzy XIX ICCP

Podczas kongresu prof. Tadeusz Peryt wygłosił jeden z głównych wykładów kongresu pt. „The origin and evolution of the North-European Zechstein Basin: a Polish perspective”. Pracownicy Instytutu, którzy stanowili najliczniejszą grupę polskich badaczy na kongresie, przedstawili również trzy referaty:

  • PLOCH, I., RACZYŃSKI, P., VOIGT, S. & KIERSNOWSKI, H. “Transnational project on Carboniferous–Permian continental rocks of the Polish-Czech Intrasudetic Basin”,
  • KIERSNOWSKI, H., WOLAŃSKI, K. & ZARUDZKI, W. “Rotliegend wind laid HC traps: case studies from the Polish Basin and directions for traps prospecting, a palaeogeographical approach”,
  • HADRO, J. & JURECZKA, J. “Recent Experience of CBM production from low permeability coal seams in Poland and its implications for CBM development in Variscan coal basins of Europe”.

iccp3

Referat wygłasza prof. Tadeusz Peryt z PIG-PIB. Fot. Organizatorzy XIX ICCP

iccp1

Dyskusja przy posterze

Cennym doświadczeniem było zapoznanie się podczas sesji terenowych odsłonięć z klasycznymi niemieckimi wydzieleniami:

  • klasycznego permu środkowoeuropejskiego, gdzie prezentowane były kontynentalne osady czerwonego spągowca („Rotliegend”) i morskiego cechsztynu („Zechstein”) oraz przejście permsko-triasowe w Turyngii,
  • pensylwańsko – permskie basenu Saary – Nahe w południowo-zachodnich Niemczech, będące jednym z najlepiej poznanych śródgórskich basenów waryscyjskich. W dwóch istniejących na tym terenie muzeach „Urweltmuseum GEOSKOP" i prywatnym PALÄONTOLOGISCHES MUSEUM" zgromadzono unikatowe okazy paleontologiczne, między innymi kompletne szkielety permskich gadów i płazów.

iccp4

Kamieniołom Caaschwitz - ciągłe przejście z permu do triasu. Fot. Paweł Raczyński

iccp5

Kopalnia Merkers - cechsztyńskich soli potasowych

Pozostałe sesje terenowe dotyczyły miedzy innymi karbońskich osadów Reńskich Gór Łupkowych i basenu Ruhry, najwyższego dewonu i dolnego karbonu południowej Belgii, karbonu i permu południowych Alp (Austria, Włoch, Słowenia), będących północno-zachodnim wybrzeżem Palaeotetydy. W ramach sesji można było zobaczyć odsłonięcia neogeńskiego wulkanizmu i zobaczyć muzeum neandertalczyka.

iccp6

Szkielet płaza z Muzeum GEOSKOP

szkielet rekin geoskop

Szkielet rekina z Muzeum GEOSKOP

szkielet ryby palaontologisches museum

Szkielet ryby PALÄONTOLOGISCHES MUSEUM

Miłym akcentem dla polskich uczestników był fakt, że techniczną stronę organizacji kongresu koordynowała pracująca na Uniwersytecie w Kolonii Polka, p. Hanna Cieszyńska.

Tekst: Izabela Ploch, Paweł Raczyński, Hubert Kiersnowski
Zdjęcia: Izabela Ploch, Paweł Raczyński, Organizatorzy XIX ICCP