Eksperci z PIG-PIB w Zespole doradczym ds. geologii i górnictwa

W Ministerstwie Środowiska powołano Zespół doradczy do spraw geologii i górnictwa, będący organem pomocniczym ministra. Zespół działa na podstawie zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. (Dz. U. MŚ, poz. 52). Skład osobowy ustala decyzja Ministra Środowiska nr 56 z dnia 15 października 2019 r. W skład Zespołu weszło także 8 przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Do zakresu działania Zespołu należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska, działającego przy pomocy Głównego Geologa Kraju opinii, propozycji i wniosków dotyczących w szczególności:

  1. zmiany przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz dostosowania ich do potrzeb bieżącej i przyszłej działalności geologicznej oraz górniczej,
  2. miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej finansowania oraz nadzoru nad wykonywaniem jej zadań, w tym zmian usprawniających funkcjonowanie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz wykonywanie nadzoru przez Ministra Środowiska nad tym Instytutem,
  3. określenia optymalnego umiejscowienia geologii w strukturze administracji rządowej i określenia jej relacji względem działów administracji oraz gałęzi gospodarki,
  4. działań zmierzających do opracowania efektywnej polityki surowcowej państwa, uwzględniających uwarunkowania międzynarodowe w tym zakresie oraz działań na rzecz odpowiedzialnego ukształtowania przyszłej agendy badawczej programów unijnych w obszarze geologii i górnictwa.

W skład Zespołu wchodzi do 50 członków, w tym Przewodniczący Zespołu, czterech Zastępców Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz. Przewodniczącym został dr hab inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN (dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk). Zastępcami Przewodniczącego zostali: dr hab. Joanna Kulczycka, dr Sławomir Mazurek (PIG-PIB), prof. dr hab. Tadeusz Peryt (PIG-PIB) i prof. dr hab. Krzysztof Szamałek (PIG-PIB).

Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw geologii i górnictwa

Decyzja Ministra Środowiska nr 56 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu do spraw geologii i górnictwa (skan)

 

red