Spotkanie auditorów wewnętrznych laboratoriów badawczych

24 października 2019 r. w Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie szkoleniowe Komisji ds. Auditorów Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, którego członkiem jest Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele akredytowanych laboratoriów badawczych z całej Polski. PIG-PIB reprezentowali: Ewa Włodarczyk, Dorota Karmasz, Anna Maksymowicz, Marzena Stasiuk, Adam Roguski i Alicja Grabowska.

spotkanie audytorzy

Uczestnicy spotkania

Tematem przewodnim spotkania to: „Audit wewnętrzny skutecznym narzędziem w ocenie systemu zarządzania funkcjonującego wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” . Podczas szkolenia omówiono rolę auditu wewnętrznego jako procesu oceny dostosowania własnego systemu zarządzania do wymagań określonych w najnowszym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025 pt.: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

W związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025, laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji są zobowiązane do dostosowania systemu zarządzania oraz prowadzonej działalności laboratoryjnej do nowych oraz rozszerzonych wymagań i poddania się ocenie Polskiego Centrum Akredytacji. Brak pozytywnej oceny PCA w określonym terminie może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem akredytacji.

Zmiany wprowadzone nowym dokumentem dotyczą bezstronności oraz poufności w działalności laboratorium, działań dotyczących ryzyka i szans, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności / niezgodności wyników z wymaganiami, strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników, procesów w systemie zarządzania laboratorium oraz dokumentowania systemu zarządzania.

Referaty wygłoszone w czasie spotkania oraz towarzysząca im dyskusja dotyczyły praktycznego podejścia do nowych wymagań oraz związanych z tym problemów i proponowanych rozwiązań.

Tekst: Ewa Włodarczyk, Dorota Karmasz
Zdjęcie: Dorota Karmasz