Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych.  W okresie od 1 do 30 listopada 2019 roku na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego a także, w mniejszym stopniu, na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną. Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne. Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego będą występowały znaczne obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Na mniejszą skalę niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko - mazurskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Stosunkowo często na terenie Polski może dochodzić także do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wód podziemnych będzie układał się w strefie SNG-SNO, czyli powyżej stanu niskiego ostrzegawczego, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju w listopadzie 2019 r. stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%.

Jednakże, w obrębie województw: lubelskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Przewiduje się, że w większości przypadków sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny. Ponadto stosunkowo często na terenie kraju, głównie w Polsce centralnej i północno - wschodniej, stan rezerw kształtować się może powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

prognoza 9b 2019 ryc2

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – listopad 2019 rok

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na terenie kraju znajdą się obszary, na których będzie występować zagrożenie związane z występowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego. W znacznie mniejszym stopniu niżówka dotknie również województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, świętokrzyskie i małopolskie.

 prognoza 9b 2019 ryc3

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – listopad 2019 rok

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2019 - 30.11.2019

okl prognoza 9b 2019