Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody

W Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021 - 2027  z perspektywą do roku 2030 (PPNW). Głównym celem dokumentu jest poprawa stanu zasobów wodnych, w tym wód podziemnych, oraz rozwój retencji.

 W Założeniach...  przedstawiono aktualny stan i charakterystykę retencji wodnej w Polsce oraz dotychczasowe i obecne działania w zakresie jej rozwoju. Warunki geograficzne powodują, że na terenie Polski mogą występować susze, podtopienia i powodzie. Zmiany klimatyczne oraz antropopresja powodują pogłębianie się deficytu wody w kraju. 

Analizując zasoby wodne Polski, uwzględniono też wody podziemne. Oszacowano, że w poziomach wodonośnych retencjonowane jest ok. 4 tys. km3 wody, z czego 25% bierze udział w aktywnym krążeniu wód, zasilając rzeki. Szacuje się, że 30–70% przepływu rocznego rzek pochodzi z zasilania wodami podziemnymi.

Zaprezentowano zakres, cel główny i priorytety Programu przeciwdziałania niedoborowi wody oraz oczekiwane efekty wdrożenia dokumentu. Celem głównym jest wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku, a następnie wykorzystanie jej w okresach zagrożenia deficytem. 

W ramach prac nad projektem PPNW zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy m.in.:

  • w zakresie: identyfikacji obszarów zagrożonych deficytem zasobów wodnych,
  • aktualnego i przyszłego (lata 2020–2030 oraz 2030–2050) stanu retencji wodnej w Polsce, w tym dotychczas realizowanych działań z zakresu retencji,
  • stanu prawnego w zakresie retencji wodnej oraz zasobów dyspozycyjnych wód,
  • aktualnych i przyszłych (lata 2020–2030 oraz 2030–2050) potrzeb w zakresie zasobów wodnych.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie zestawienia działań z uwzględnieniem m.in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, przyporządkowania do priorytetów PPNW wskazania efektów realizacji działań, wskazania podmiotu odpowiedzialnego za realizację działania i źródła finansowania działania. Projekt Programu przeciwdziałania niedoborowi wody zostanie podany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna. Ostateczny projekt zostanie przedłożony do akceptacji Kierownictwu MGMiŻŚ.

PPNW zostanie opracowany dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne.