Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych

W dniach 6 - 7 listopada 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTIP). Tematem tegorocznego spotkania była „Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych”, a patronat nad nim objął Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemar Izdebski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Podczas spotkania zaprezentowano rezultaty dotychczasowych prac, efekty wdrożeń, a także wyniki ciekawych analiz przestrzennych. Pokazano także możliwości szerokiego wykorzystania systemów informacji przestrzennej (GIS), m.in. do analizy danych geograficznych, przyrodniczych, na potrzeby planowania przestrzennego i analiz wielokryterialnych.

Omawiano trendy w rozwoju geomatyki. Podkreślono rolę edukacji społeczeństwa w zakresie geoinformacji. Podczas specjalnej, współorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną sesji, prezentowano rolę geoinformacji w rozpoznawaniu obrazowym. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel poświęcony sztucznej inteligencji, kierunkom jej rozwoju i wykorzystania, a także danym powiązanym (Linked Data) i uczeniu maszynowemu (machine learning).

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB od lat odgrywa ważną rolę na szeroko pojętej scenie geoinformacji w kraju. Od 2007 roku aktywnie włączamy się w prace nad wdrażaniem Europejskiej Dyrektywy INSPIRE i dzielimy się swoimi osiągnięciami, m.in. podczas konferencji PTIP. Na tegorocznej konferencji wygłoszono referat pn. „Geologia w gąszczu geostandardów: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB a Open Geospatial Consortium (OGC)”, przygotowany przez zespół autorski w składzie: Katarzyna Jóźwik, Urszula Stępień oraz Marcin Słodkowski. Pracownicy PIG-PIB zwrócili uwagę na rolę standardów w geologii, i korzyści wynikające z interoperacyjności danych geologicznych. Zaakcentowano kierunki prac OGC, będące przedmiotem zainteresowania służb geologicznych, w tym także PIG-PIB.

4

Katarzyna Jóźwik prezentuje referat pn. „Geologia w gąszczu geostandardów: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB a Open Geospatial Consortium (OGC)”

Tekst: Katarzyna Jóźwik, Marcin Słodkowski, Urszula Stępień