Pracownicy laboratorium chemicznego PIG-PIB na spotkaniu użytkowników spektrometrów i dyfraktometrów rentgenowskich

W dniach 5 – 7 listopada 2019 r. w Zakopanem odbyło się seminarium firmy Malvern Panalytical, dedykowane użytkownikom spektrometrów i dyfraktometrów rentgenowskich, analizatorów neutronowych, spektrometrów bliskiej podczerwieni oraz analizatorów wielkości cząstek. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Laboratorium Chemicznego PIG-PIB: Weronika Bureć – Drewniak i Dorota Karmasz.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami urządzeń firmy Malvern Panalytical, pogłębienie wiedzy w zakresie technik fluorescencji rentgenowskiej (XRF), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), aktywacji neutronowej (NAA), spektrometrii bliskiej podczerwieni (NIR) oraz prezentacja nowych spektrometrów i analizatorów.

Interesującym i przydatnym punktem spotkania były wykłady pracowników firmy Malvern Panalytical: Pana Jerzego Stroki, dotyczący długoterminowej eksploatacji urządzeń XRF i XRD oraz Pani Katarzyny Stepaniuk, na temat preparatyki próbek poprzez topienie w analizie XRF. 

3

Wykład na temat długoterminowej eksploatacji urządzeń XRF i XRD

4

Wykład na temat preparatyki próbek poprzez topienie w analizie XRF

Kolejnym istotnym punktem były wykłady poświęcone spektrometrii EDXRF i XRD oraz prezentacja nowych aparatów: EPSILON 4 i AERIS.

2

Wykład dotyczący zastosowania spektrometru ED-XRF ZETIUM

12

Fluorescencyjny spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (ED-XRF) EPSILON 4

Drugiego dnia spotkania odbyły się również konsultacje analityczne, na których Pracownicy firmy Malvern Panalytical odpowiadali na pytania uczestników. Nie zabrakło także dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami seminarium.

Tekst: Dorota Karmasz, Weronika Bureć – Drewniak
Zdjęcia: Dorota Karmasz