Rusza kolejna akcja COST o geotermii

15 października 2019 roku w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Zarządzającego (Management Committee), inicjujące działania akcji COST CA18219 – Geothermal DHC - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids, sieci naukowo-badawczej finansowanej przez Stowarzyszenie COST – European Cooperation in Science and Technology.

Akcja Cost Geotermalnej-DHC przez najbliższe 4 lata będzie ukierunkowywać działania ekspertów z zakresu szeroko pojętej geotermii na zagadnienia wykorzystania technologii geotermalnych (zarówno wysokiej, jak i niskiej entalpii) w miejskich sieciach ciepłowniczych i chłodniczych w całej Europie w celu obniżenia emisji, podniesienia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, a tym samym złagodzenia skutków zmian klimatu.

2

Członkowie Komitetu Zarządzającego CA18219 – Geothermal DHC na spotkaniu w Brukseli, 15.10.2019 r.

Obecnie produkcja energii rodzi wiele wyzwań społeczno - ekonomicznych i środowiskowych. Aby osiągnąć gospodarkę niskoemisyjną, coraz większa część energii musi być wytwarzana z odnawialnych źródeł energii. Płytkie i głębokie systemy geotermalne są częścią tego koszyka energetycznego i spełniają wymagania przyszłych przyjaznych dla środowiska i ekonomicznie efektywnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. W związku z tym systemy geotermalne mogą odgrywać ważną rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania energetycznego w sektorze mieszkaniowym w sposób wolny od emisji i znacząco przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego 2015 – w tym wypadku podniesienia udziału OZE w publicznych sieciach grzewczych i chłodniczych do co najmniej 30% w 2030 i co najmniej 50% w 2050.

Wśród stosowanych obecnie odnawialnych źródłach energii systemy geotermalne mają zasadnicze zalety: dostawy energii nie są uzależnione od pogody, tak jak energia z turbin wiatrowych czy od pory dnia lub roku, jak energia słoneczna. Wykorzystanie formacji skalnych jako magazynów energii (zarówno pierwotnych, jak i wtórnych) umożliwia dostarczanie dużych ilości energii, ale również pozwala na magazynowanie nadmiarowego ciepła (uzyskiwanego poprzez układy chłodzenia) co z kolei umożliwia bardziej racjonalne jego wykorzystanie i niwelowanie różnic czasowych pomiędzy generowaniem i zapotrzebowaniem na energię.

Akcja obejmuje tworzenie sieci kontaktów, wymianę wiedzy, szkolenia i interakcje z zainteresowanymi stronami oparte na rzeczywistych studiach przypadków w celu zbadania i promowania rozwiązań i planów działania zgodnych z założeniami programowymi. Prace podejmowane będą w ramach czterech stałych grup roboczych (WG- working group):

  1. WG Technology,
  2. WG Outreach and Communication,
  3. WG Promoting Young Careers,
  4. WG Capitalization and Uptakes.

W razie potrzeby powoływane będą również dodatkowe grupy robocze, działające czasowo.

W czasie trwania spotkania w drodze głosowania (według zasady: jedno kraj – jeden głos) wyłoniono przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Akcji (chair and vice-chair), którymi zostali odpowiednio: Gregor Goetzl (AT) i Dejan Milenic (RS). Zdecydowano też, że instytucją odpowiedzialną za Akcję (Grant Holder Institution) będzie Geologische Bundesanstalt (Austriacka Służba Geologiczna) w Wiedniu oraz nominowano liderów poszczególnych grup roboczych. W ramach krótkich warsztatów wytypowano podstawowe działania, które muszą być podjęte w ramach prac poszczególnych grup roboczych w pierwszym półroczu trwania Akcji.

1

Liderzy grup roboczych prezentują zaproponowany zakres prac

Przedstawicielami Polski w Komitecie Zarządzającym Akcji są Monika Konieczyńska i Maciej Kłonowski reprezentujący PIG-PIB oraz Marek Hajto z Akademii Górniczo Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Obecnie oprócz PIG-PIB i AGH w działania akcji zaangażowany jest również Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Tekst: Monika Konieczyńska
Zdjęcia: Organizatorzy