Konferencja „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce”

W dniach 6-8 listopada 2019 r. w Rytrze koło Nowego Sącza odbyła się XXIX konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce. Organizatorem wydarzenia był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Patronat nad konferencją objęli Minister Energii oraz Główny Geolog Kraju. Tegoroczna konferencja zgromadziła 148 uczestników, wśród których nie mogło zabraknąć licznej reprezentacji pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Uczestnikami konferencji byli liczni reprezentanci środowiska naukowego, administracji geologicznej i górniczej, samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, starostwa), sektora przemysłu mineralnego (kopalnie, cementownie, inwestorzy surowcowi).

W trakcie konferencji podczas 4 sesji tematycznych wygłoszono 32 referaty i zaprezentowano 8 posterów na sesji posterowej.

1

Uczestnicy konferencji (fot. Jarosław Szlugaj)

2

Sesja posterowa (fot. Jarosław Szlugaj)

Sesja I poświęcona była potrzebie reform w geologii i górnictwie. Sesja II miała charakter dyskusji panelowej, poświęconej aktualnym problemom polskiej geologii i górnictwa. Sesję III dedykowano pamięci Tadeusza Smakowskiego – twórcy i inicjatora konferencji z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi.

W ciągu trzech dni prezentacje i dyskusje przeszły od pytań fundamentalnych: o rolę i miejsce geologii w strukturach administracji rządowej, o funkcję i zadania oraz wyzwania współczesnej służby geologicznej, o potrzeby istotnych zmian w prawie geologicznym do zagadnień znacznie bardziej szczegółowych, dotyczących wymiany doświadczeń zarówno instytucji badawczych, jak i przedsiębiorców w zakresie perspektyw wykorzystania poszczególnych surowców, szacowania zasobów, dostępności informacji geologicznej i wielu innych aspektów gospodarowania surowcami, nie tylko ze źródeł pierwotnych. 

Szczególnie wartą uwagi była sesja tematyczna poświęcona śp. Tadeuszowi Smakowskiemu - pierwszemu organizatorowi tej konferencji, wieloletniemu pracownikowi zarówno Państwowego Instytutu Geologicznego, jak i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Była to okazja nie tylko do wspomnienia wspaniałej sylwetki Tadeusza Smakowskiego jako geologa i jego dokonań, ale również i istotnych działań, których był on inicjatorem, a które trwają do dziś, rozwijają się i dopasowują do współczesnych realiów. 

Licznie przybyli pracownicy PIG-PIB, zarówno z Warszawy, jak i Oddziałów (Dolnośląskiego, Karpackiego, Górnośląskiego i Świętokrzyskiego) również aktywnie włączyli się w konferencję. Pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:

 • Określenie optymalnego (dla gospodarki i dla środowiska) umiejscowienia geologii w strukturze administracji rządowej i jej relacji w stosunku do działów administracji oraz gałęzi gospodarki – S.Mazurek,
 • Dostosowanie przepisów prawa do obecnych i przyszłych potrzeb działalności geologicznej i górniczej – K. Szamałek, J.Stefanowicz (Juris), M. Nieć (IGSMiE PAN),
 • Określenie optymalnego miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej finansowania oraz nadzoru nad wykonywaniem jej zadań – T. Peryt, S. Wołkowicz,
 • Tadeusz Smakowski i jego rola w zakresie stworzenia zasad udostępniania informacji geologicznej będącej własnością Skarbu Państwa – M. Sokołowski, M. Szuflicki, K. Szamałek,
 • Ewolucja zakresu i znaczenia Bilansu zasobów perspektywicznych kopalin Polski – K. Szamałek, M. Szuflicki,
 • Madagaskar: geologia, złoża surowców mineralnych i warunki inwestowania – S. Wołkowicz,
 • Najnowsze doświadczenia w wydobyciu metanu z pokładów węgla o niskiej przepuszczalności i ich znaczenie dla technologii pozyskiwania metanu w Polsce – J. Hadro, J. Jureczka,
 • Cechsztyńskie złoża rud Cu-Ag i obszary perspektywiczne: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – S. Oszczepalski, A. Chmielewski, K. Szamałek,
 • Weryfikacja stanu wiedzy o mineralizacji metalami ziem rzadkich (REE) w wybranych formacjach metalogenicznych w Polsce wraz z pilotażową oceną ich perspektyw złożowych – S. Z. Mikulski, J. Wiszniewska, M. Markowiak i in.,
 • Perspektywy występowania złóż rud metali w Górach Świętokrzyskich i ich obrzeżeniu – P. Lenik, P. Kuć, S. Salwa,
 • Udostępnianie informacji o surowcach mineralnych zgromadzonych w bazach danych PIG-PIB za pomocą aplikacji internetowych – M. Szuflicki, M. Sokołowski, P. Gałkowski,
 • System informacji geologicznej w Polsce – wczoraj i dziś, a jutro? Przyczynek do dyskusji – M. Sokołowski.

Ponadto zaprezentowano 2 postery:

 • Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w niższym paleozoiku w Polsce – stan wiedzy i widoku na przyszłość – J. Roszkowska-Remin, T. Podhalańska, M. Janas i in.,
 • Państwowa Służba Geologiczna monitoruje nieprawidłowości w odkrywkowej eksploatacji kopalin – informacje o rozpoczęciu projektu - Ł. Wojcieszak, D. Kafara.

3

Referat dotyczący mineralizacji metalami ziem rzadkich (fot. Sylwester Salwa)

Jak zwykle Organizatorzy zadbali, aby pożywić nie tylko umysł, ale ciało i ducha. Wieczorna miła atmosfera - czy to karczmy regionalnej, czy też uroczystej kolacji, pozwalała na odpoczynek od konferencyjnych krzeseł i dawała pole do mniej oficjalnych rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń toczących się niekiedy do białego rana.

4

Wykład dotyczący perspektyw występowania złóż rud metali w Górach Świętokrzyskich i ich obrzeżeniu (fot. Sylwester Salwa)

Program konferencji

Tekst: Joanna Roszkowska - Remin, Krzysztof Szamałek
Zdjęcia: Jarosław Szlugaj, Sylwester Salwa