PIG-PIB na XXV Forum Teleinformatyki

PIG-PIB na swoje 100-lecie wziął udział w XXV Forum Teleinformatyki, prezentując systemy wspomagania zadań państwowej służby geologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej i administracji geologicznej z wykorzystaniem technologii SOA (ang. service-oriented architecture) i GIS (ang. geographic information system).

W dniach 26-27 września 2019 r. w Miedzeszynie odbyło się XXV Forum Teleinformatyki, które jest najstarszą i najbardziej prestiżową imprezą informatyczną w kraju. Tegoroczne Forum, zaznaczając dotychczasowy dorobek informatyzacji Państwa m.in. na 100-lecie NBP oraz 100-lecie PIG-PIB, było poświęcone prezentacjom i dyskusjom wpisującym się nurt  Polska ’25 - strategie i praktyki cyfrowej transformacji.

Tegoroczne Forum dotyczyło przede wszystkim strategii i kierunków informatyzacji organów państwa oraz cyfrowej transformacji i odbyło się z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli ministerstw właściwych dla cyfryzacji, rozwoju i finansów oraz NBP, a także z udziałem samorządów i przedsiębiorstw z branży IT.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB od 5 lat aktywnie uczestniczy w Forum, prezentując kolejne osiągnięcia z obszaru IT. Działania te bezpośrednio wspierają realizację kluczowych zadań dwóch państwowych służb: geologicznej (psg) i hydrogeologicznej (psh), a ich efekty mają znaczenie nie tylko dla wspierania zadań poszczególnych resortów, ale także dla administracji samorządowej i społeczeństwa.

Na sesji podsumowującej Koordynator baz danych PIG-PIB, Piotr Gałkowski z PIG - PIB przedstawił referat i prezentację pt.   pdf Systemy wspomagania państwowej służby hydrogeologicznej i administracji geologicznej z wykorzystaniem technologii SOA i GIS (4.93 MB)  (autorzy: Sylwiusz Pergół, Mateusz Żeruń, Edyta Majer, Anna Stawicka, Piotr Gałkowski wraz zespołem Programu Geologiczne Bazy Danych). PIG-PIB, pełniąc rolę państwowej służby geologicznej (psg) i państwowej służby hydrogeologicznej (psh) oraz prowadząc liczne prace naukowe gromadzi, przetwarza i udostępnia olbrzymią ilość danych geologicznych i środowiskowych, które w większości są danymi przestrzennymi. Systemy te wspierają zadania obydwu służb oraz administracji geologicznej, działającej na obszarze całego kraju na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

1

Wystąpienie Piotra Gałkowskiego

Dwoma kluczowymi systemami, wspierającymi zadania w obszarze hydrogeologii i geologii inżynierskiej są: aplikacja webowa GIS należąca do systemu przetwarzania danych PSH oparta o architekturę SOA – SPD PSH (spd.pgi.gov.pl/PSHv8/) oraz Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) - dostęp także przez aplikację geolog.pgi.gov.pl oraz geologia.pgi.gov.pl. Obydwa systemy udostępniają wiele danych i informacji w formie danych przestrzennych i raportów oraz umożliwiają przeprowadzenie podstawowych analiz a także pobieranie danych. System SPD PSH jest oparty o architekturę SOA w celu przyszłej integracji na zasadach interoperacyjności m.in. z systemem gospodarki wodnej, a obecnie wiele danych zasila w formie usług system ISOK.

W ramach XXV Forum Teleinformatyki została również wręczona nagroda ufundowana przez PIG-PIB za najlepszą prezentację – nagrodę wręczył Wojciech Paciura, kierownik Programu Geologiczne Bazy Danych PIG-PIB.

2

Wojciech Paciura (z prawej) z nagrodą ufundowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Tekst: Piotr Gałkowski

Ulogo sfinansowanodział PIG-PIB w XXV Forum Teleinformatyki został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW