Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie 1.12 - 31.212.2019. Na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego a także, w mniejszym stopniu, na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z niżówką hydrogeologiczną. Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach.

prognoza psh1

Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej według scenariuszy A i B

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego będą występowały znaczne obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Na mniejszą skalę niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim i pomorskim.

Stosunkowo często na terenie Polski może dochodzić także do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wód podziemnych będzie układał się w strefie SNG-SNO, czyli powyżej stanu niskiego ostrzegawczego, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: lubelskiego, śląskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Przewiduje się, że w większości przypadków sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny, poza wyjątkiem wschodniej części województwa lubelskiego oraz południowej części województwa opolskiego i północnej części województwa śląskiego, gdzie obniżenie poziomu rezerw może przybrać wymiar regionalny. 

Ponadto stosunkowo często na terenie kraju stan rezerw kształtować się może powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

prognoza psh2

prognoza psh2a

prognoza psh2b

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – grudzień 2019 rok

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na ternie kraju znajdą się obszary, na których będzie występować zagrożenie związane z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego. W znacznie  mniejszym stopniu niżówka dotknie również województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie oraz zachodniopomorskie i pomorskie.

prognoza psh3

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – grudzień 2019 rok

okl prognoza 10b 2019

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie 1.12 - 31.212.2019