Główny Urząd Statystyczny udostępnił dane o środowisku za 2018 rok

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny udostępnił opracowanie pt. "Ochrona środowiska", syntetyczny zbiór danych o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska w 2018 r. na tle lat poprzednich. Informacje pochodzą z podsystemów funkcjonujących w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz ze źródeł administracyjnych.

W publikacji zawarte są dane w podziale na: województwa, podregiony i powiaty, a także, dla wybranych dziedzin, dla terenów o dużej skali występowania zagrożeń, regionów hydrologicznych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jednostek organizacyjnych leśnictwa, obiektów i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych i uzdrowisk.

Zakres tematyczny obejmuje warunki naturalne i poszczególne komponenty środowiska, gospodarkę wodno-ściekową, zanieczyszczenia i ochronę powietrza, promieniowanie i hałas, gospodarkę odpadami i zasoby naturalne. Ukazano także działalność na rzecz ochrony i kontroli środowiska oraz porównania międzynarodowe.

Wiele rozdziałów zawiera informacje interesujące geologów:

  • jaskinie,
  • wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi,
  • zasoby ważniejszych kopalin,
  • zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód podziemnych,
  • jakość wód podziemnych.

Cały dokument można pobrać w formacie pdf lub jako tabele, w formacie XLSX.

gus

Ochrona środowiska 2019. Tablice w formacie XLSX w pliku ZIP

Ochrona środowiska 2019. Publikacja w formacie PDF