Udostępniliśmy w Internecie nowe arkusze map geologicznych i hydrogeologicznych

W Centralnej Bazie Danych Geologicznych udostępniona została Mapa koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów oraz nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski i Mapy Hydrogeologicznej Polski. 

Mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie (…) węglowodorów (…)  powstają w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB, w Programie Geologii Złożowej i Gospodarczej. Są aktualizowane co miesiąc na podstawie informacji przesyłanych z ministerstwa do spraw środowiska oraz danych gromadzonych na bieżąco w bazie MIDAS. Przygotowywana jest również informacja przestrzenna, dotycząca koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów.

Poza informacją geograficzną o położeniu obszarów poszczególnych koncesji użytkownik ma bezpośredni dostęp miedzy innymi do następujących danych: 

 • Numer i nazwa koncesji
 • Rodzaj koncesji
 • Numer i data decyzji koncesyjnej
 • Kopalina
 • Cel poszukiwawczy
 • Grupa kapitałowa, przedsiębiorca/operator

koncesje geologia300   koncesje geolog300

Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów w portalu mapowym CBDG GEOLOGIA)  Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów w aplikacji mobilnej CBDG GeoLOG

Nowy zasób cyfrowy, określany w skrócie jako "Węglowodory - koncesje (poszukiwawcze, rozpoznawcze, łączne)" udostępniany jest na kilka sposobów:

W Internecie została udostępniona również nowa, duża partia arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny – Wrażliwość na zanieczyszczenia i Jakość wód. Mapa jest dostępna w formie plików JPG. Dodano 332 arkusze i od teraz łącznie dostępnych w internecie jest 822 arkuszy tej mapy. Równocześnie dodano 18 tekstów z objaśnieniami, zatem dostępnych jest 413 tekstów objaśnień do arkuszy.

Mapa zbiorcza MHP Pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie zawiera następujące informacje:

 • wrażliwość wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie,
 • granice jednostek hydrogeologicznych warunków występowania pierwszego poziomu wodonośnego,
 • obiekty i działania antropogeniczne pogarszające stan fizyko-chemiczny wód pierwszego poziomu wodonośnego (obszary przekształcone antropogenicznie, ogniska zanieczyszczeń),
 •  obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW.

Mapa zbiorcza MHP Pierwszy poziom wodonośny – jakość wód zawiera następujące informacje:

 • zawartość związków azotu w wodach pierwszego poziomu wodonośnego,
 • wybrane wskaźniki jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego w punktach opróbowania (azotany, azotyny, jon amonowy, siarczany, chlorki, pH, PEW).

ppw wh  ppw wj  ppw t

Arkusz Mapa Hydrogeologiczna Polski - wrażliwość, Mapa Hydrogeologiczna Polski - jakość wód oraz tekst objaśniający do arkusza Mapy Hydrogeologicznej Polski

Trwa proces oddawania do użytku kolejnych finalnych produktów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Zostały właśnie udostępnione mapy 17 arkuszy SMGP i 9 tekstów objaśnień, w związku z czym aktualnie jest już do pobrania w internecie 1036 arkuszy map i 1021 tekstów do nich.

smgp0903

Arkusz SMGP 903 – Otmuchów (Paczków)

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy wszystkich map możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG i GEOLOGIA. Użytkownicy, po zaznaczeniu interesujących ich arkuszy, są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe. Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych