Spotkanie szkoleniowe Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB

W dniach 3-4 grudnia 2019 r. Sekcja Ochrony Środowiska Klubu Polskich Laboratoriach Badawczych POLLAB zorganizowała w Kielcach drugie już w tym roku spotkanie szkoleniowe pod tytułem „Praktyka laboratoryjna”. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB od wielu lat jest aktywnym członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W ramach Klubu POLLAB działają specjalistyczne sekcje i komisje, które organizują dla swoich członków między innymi spotkania o profilu szkoleniowym oraz badania biegłości. Przedstawiciele Instytutu uczestniczą w bieżących pracach wybranych sekcji i komisji oraz okazjonalnych spotkaniach, badaniach biegłości, szkoleniach i sympozjach. W dwudniowym spotkaniu Sekcji Ochrony Środowiska z ramienia Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB uczestniczyli: Anna Maksymowicz, Ewa Włodarczyk i Michał Wyszomierski.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony doskonaleniu kompetencji technicznych. Wykłady wygłosili między innymi przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Michał Wyszomierski z PIG-PIB przedstawił referat pt.: Wdrożenie i funkcjonowanie terenowego programu kontroli jakości stosowanego w monitoringu wód podziemnych (współautor - A. Rojek).

2

Michał Wyszomierski z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB prezentuje referat dotyczący terenowego programu kontroli jakości

W drugim dniu spotkania uczestnicy skupili się na wdrożeniu najnowszego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 pt.: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Wygłoszone referaty dotyczyły zarządzania personelem, weryfikacji i walidacji metod badawczych, identyfikacji ryzyk w pracy laboratorium, auditu wewnętrznego oraz problemów i wyzwań związanych z dostosowaniem systemu zarządzania do nowego wydania normy 17025.

W trakcie spotkania można było zapoznać się z ofertą firm funkcjonujących w branży laboratoryjnej. Obecni byli przedstawiciele wybranych dostawców wyposażenia pomiarowego i badawczego oraz usług szkoleniowych.

Uczestnictwo w spotkaniu Sekcji Ochrony Środowiska oraz rozmowy kuluarowe były okazją do wymiany doświadczeń oraz przyczynkiem do doskonalenia działalności laboratoryjnej i systemu zarządzania laboratoriów badawczych PIG-PIB.

3

Uczestnicy spotkania – członkowie Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB

1

Przedstawiciel Głównego Urzędu Miar prezentuje nowe definicje jednostek miar układu SI

Tekst i zdjęcia: Ewa Włodarczyk