Wydarzenia projektu GECON w drugiej połowie 2019 roku

Projekt „GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska, należy do zadań Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB realizowanych od roku 2018. Projekt dotyczy zagadnień zarządzania i ochrony dziedzictwa geologicznego, występujących w geoparkach przygranicznego obszaru polsko - czeskiego.

Zasadniczym celem projektu GECON jest rozwój transgranicznej współpracy, w zakresie wymienionej tematyki, pomiędzy partnerami projektu, do których należą:

  • Geopark Ralsko o.p.s. (partner wiodący),
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski,
  • Česká geologická služba,
  • MAS Chrudimsko z.s.,
  • Muzeum Regionalne w Lubaniu,
  • Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie.

Współpraca partnerów prowadzona jest w ramach organizacji wizyt studyjnych, warsztatów tematycznych oraz szkół letnich prowadzonych na terenie geoparków oraz obszarów o wysokim potencjale dla rozwoju geoturystyki. Wydarzeniom tym towarzyszą działania promocyjne i edukacyjne, których efektem będzie opracowanie wspólnych materiałów metodologicznych i informacyjno -promocyjnych o sieci partnerów projektu GECON.

W drugiej połowie 2019 roku odbyło się szereg wydarzeń, w których pracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG PIB występowali w roli uczestników oraz organizatorów.

Wizyta studyjna w Geoparku Železné hory

Przedstawiciele partnerów projektu GECON w dniach 10 - 12 czerwca 2019 r. odwiedzili Obszar Chronionego Krajobrazu Železné hory położony w pobliżu Chrudimia (kraj pardubicki), który razem z innymi mniejszymi obszarami ochrony przyrody ożywionej zajmuje prawie 1/3 powierzchni geoparku o tej samej nazwie.

Głównym celem wizyty była prezentacja obiektów geoturystycznych, znajdujących się na terenie OChK. W trakcie wycieczek terenowych wymieniono się doświadczeniami na temat udostępniania obiektów geologicznych, w sposób uwzględniający kulturowe i przyrodnicze walory regionu. Jednym z ważniejszych zwiedzanych i analizowanych obiektów geoturystycznych był Wapiennik Berly (Berlova vápenka), w Třemošnicach, ruiny zamku Lichnice oraz bezobsługowe stanowiska informacyjne o geologii regionu Železné hory, które zostały urządzone przez geopark.

01 wizyta studyjna elezne hory

Dyskusja na temat zagospodarowania geostanowiska w Geoparku Železné hory

Szkoła letnia i wizyta studyjna w Światowym Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Szkoła letnia i wizyta studyjna realizowane były przez Oddział Dolnośląski PIG-PIB. Tematem przewodnim szkoły letniej była „Metodyka zagospodarowania geoturystycznego geostanowisk i obiektów pogórniczych”. Szkoła odbyła się w dniach 26 - 30 sierpnia 2019 r. w Łęknicy, a jej uczestnikami byli przedstawiciele partnerów projektu, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy parków narodowych.

05 uk muakowa krajobraz plansza small

Krajobraz Łuku Mużakowa

Obszar geoparku Łuk Mużakowa stanowił doskonałe zaplecze dla organizacji kilku wycieczek terenowych, w trakcie których uczestnicy zapoznali się ze sposobem inwentaryzacji, waloryzacji i prezentacji geostanowisk oraz obiektów pogórniczych. Sposób ich użytkowania w geoparku przedstawiono na przykładzie urządzonej ścieżki geoturystycznej „Dawna kopalnia Babina”, w rejonie Łęknicy. Terenowy przegląd stanowisk geoparkowych poprzedzony były wykładami na tematy dotyczące gospodarowania obiektami geoturystycznymi i stanowiskami przyrody ożywionej w geoparku. Odrębny blok wykładów dotyczył historii rozwoju, organizacji i funkcjonowania Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. W roli prelegentów występowali także przewodnicy geoparkowi.

01 sl m konsultacje szkoy letniej

Konsultacje partnerów projektu GECON

02 sl m szkoa letnia prezentacja opisu geostanowiska

Prezentacja tablic informacyjnych na stanowisku geoturystycznym geoparku Łuk Mużakowa

03 sl m szkoa letnia przed obradami

Sala konferencyjna przed zajęciami szkoły letniej

04 sl m szkoa letnia wykad orodek edukacji lenej

Wykład na temat przyrody ożywionej w geoparku w Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

05 sl m wykad szkoy letniej gospodarka lena

Prezentacja w ramach wykładów szkoły letniej, wykład prowadził leśniczy Paweł Mrowiński

06 sl m wykad szkoy letniej o geoparku

Dr Jacek Koźma w trakcie wykładów na temat obiektów geoturystycznych w geoaprku Łuk Mużakowa

07 sl m wykad szkoy letniej przyroda oywiona

Zajęcia szkoły letniej prowadzone przez Pana dr inż. Marka Maciantowicza z Lasów Państwowych

08 sl m wykad szkoy letniej turystyka w geoparku

Wykład na temat ruchu turystycznego w geoparku przedstawia przewodnik Mirosław Lewicki

Przeprowadzone zajęcia kameralne i terenowe były inspiracją do dyskusji uczestników szkoły letniej. Stwierdzono, że problematyka rekultywacji terenów po wydobyciu surowców mineralnych w kierunku ich użytkowania dla celów geoturystyki jest bardzo istotna w działaniach wszystkich partnerów projektu.

Wizyta studyjna w Światowym Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa odbyła się w dniach 30 września -  2 października 2019 r. w Łęknicy i była ukierunkowana na prezentację urządzonych i planowanych ścieżek geoturystycznych, zarządzanych przez geopark. Sesja terenowa poprzedzona była referatami na temat geoturystycznego zagospodarowania i historii rozwoju Geoparku Łuku Mużakowa, które wygłosił dr Jacek Koźma. Odwiedzono trasy geoturystyczne w północnej, polskiej części geoparku. Uczestnicy zapoznali się z istniejącą ścieżką tematyczną na temat dawnego przemysłu ceramicznego regionu mużakowskiego oraz projektowaną trasą geologiczną, której przewodnim tematem będą procesy eoliczne. Przebiega ona wzdłuż regularnie wykształconych wydm śródlądowych o wysokości kilkunastu metrów. Wizyta studyjna była okazją do dyskusji na temat metodyki sporządzania paneli informacyjnych, stawianych wzdłuż liniowych obiektów geoturystycznych.

ws 1 uk muakowa

Zwiedzanie trasy turystycznej – „Rezerwat Nad Młyńską Strugą” w geoparku Łuk Mużakowa

ws 2 uk muakowa

Trasa geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina” w rejonie Łęknicy, geopark Łuk Mużakowa

ws 3 uk muakowa

Wizyta w Parku Mużakowskim UNESCO położonym na obszarze geoparku Łuk Mużakowa

ws 4 uk muakowa

Stanowisko geoturystyczne w pogórniczym obszarze geoparku Łuk Mużakowa

ws 5 uk muakowa

Zajęcia seminaryjne na temat ścieżek geoturystycznych geoparku Luk Mużakowa, prowadzi dr Jacek Koźma

ws 6 uk muakowa

Terenowa prezentacja koncepcji nowej trasy geoturystycznej w północnej części geoparku

Warsztaty w geoparku Železné hory

Ostatnim wydarzeniem 2019 roku projektu GECON były warsztaty w czeskim Narodowym Geoparku Železné hory. Odbyły się one w Chrudimiu w dniach 13 - 15 listopada 2019 r., pod przewodnim tytułem „Zarządzanie geoparkami”. Wymiana doświadczeń partnerów na ten temat poprzedzona była wykładami zgrupowanymi w dwóch blokach tematycznych: „Budowa i funkcjonowanie geoparków w warunkach czeskich i polskich” oraz „Zarządzanie stanowiskami – tworzenie i utrzymanie geostanowisk”. W ramach sesji referatowych dr Jacek Koźma z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB wygłosił referaty pt. „Możliwości i ograniczenia funkcjonowania geoparków w Polsce i na forum światowym” oraz „Stan udokumentowania i ochrony geostanowisk w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej – wybrane dane z rejestru geostanowisk Polski”.

Uzupełnieniem zajęć kameralnych były wycieczki terenowe do nowo utworzonych stanowisk geoturystycznych, położonych w zachodniej części geoparku Železné hory, gdzie przedstawiono najnowszą infrastrukturę turystyczną geostanowisk, powstałą w efekcie współpracy geoparku z lokalnym samorządem terytorialnym.

01 warsztaty elezne hory

Zajęcia seminaryjne – sesja pt. „Zarządzanie geoparkami”

02 warsztaty elezne hory

Sesja terenowa – wizytacja na nowym geostanowisku geoparku Železné hory

Zobacz również – wybrane odnośniki:

Tekst: dr Jacek Koźma, dr Adam Ihnatowicz, mgr Dorota Russ

01 logo gecon

02 logo projekt