Archiwalne wydania „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” dostępne w Internecie

W latach 2018-2019, w ramach realizacji tematu „Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin w latach 2018-2020”, wykonywanego jako jedno z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej, przeprowadzono w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB w Warszawie pełne skanowanie poszczególnych edycji „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Przedsięwzięcie to zrealizowano biorąc pod uwagę dwa cele – ochronę unikatowych wydań publikacji oraz ułatwienie dostępu do publikacji szerokiemu gronu użytkowników.

Wiele archiwalnych wydań „Bilansu…”, znajdujących się w PIG-PIB, to pojedyncze egzemplarze, niedostępne w innych instytucjach, czy bibliotekach. Część, z upływem lat, uległa naturalnemu procesowi starzenia, co stworzyło ryzyko, iż w przyszłości ich stan nie będzie pozwalał na właściwe skorzystanie ze zbioru. Zachowanie publikacji w formie elektronicznej zabezpiecza możliwość użytkowania jej w nieograniczonej perspektywie czasowej. Drugim ważnym powodem cyfrowania „Bilansu…” jest zainteresowanie użytkowników jego archiwalnymi wydaniami i kierowane do PIG-PIB zapytania, dotyczące historii rozpoznania i eksploatacji poszczególnych złóż kopalin. W większości przypadków, na przeszkodzie otrzymania w sposób przystępny poszukiwanych informacji, stał właśnie brak łatwego dostępu do „Bilansu…”.

Stąd, wychodząc naprzeciw odbiorcom zainteresowanym tematyką surowcową, zebrano w jednym miejscu wszystkie roczniki – utworzono w tym celu specjalną witrynę internetową pod adresem www.pgi.gov.pl/bilans-zasobow, pozwalającą zarówno na przeglądanie, jak i pobieranie publikacji w formacie .pdf.

W związku z obchodami 100-lecia powstania PIG, należy podkreślić rolę „Bilansu…”, jako narzędzia wspomagającego politykę państwa w sektorze gospodarowania bogactwem surowcowym. W ciągu kilkudziesięciu lat przygotowywania i wydawania, „Bilans…” przechodził istotną ewolucję dotyczącą: instytucji odpowiedzialnych za jego realizację, tytułu, układu i zawartości. Niezależnie jednak od tych zmian pozycja ta zawsze była i pozostaje podstawowym źródłem informacji o stanie zasobów złóż kopalin w Polsce. Co warte podkreślenia, bilansowanie zasobów złóż kopalin jest także bardzo ważnym elementem wypełniania przez PIG-PIB zadań państwowej służby geologicznej, a publikacja wykonywana jest przez PIG od 1988 r. W 2019 r. ukazało się drukiem 67 wydanie „Bilansu…”.

1