PIG-PIB pomaga ocenić stan przygotowania państwa do sezonu zimowego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przygotowało raport na temat stanu przygotowania państwa do sezonu zimowego 2019/2020. Raport został opracowany na podstawie materiałów Centrum Operacyjno - Analitycznego RCB oraz informacji przekazanych m.in. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Dane niezbędne do sporządzenia dokumentu udostępniło łącznie 8 instytucji.

Według orientacyjnej prognozy sezonowej IMGW na okres listopad 2019 – marzec 2020, zima będzie zbliżona do ubiegłej i przeważnie łagodna na obszarze całego kraju, jedynie w styczniu możliwe są większe spadki temperatury. Suma opadów powinna kształtować się w normie wieloletniej. Poziom wody w rzekach będzie utrzymywał się w strefie niskiej i średniej. Należy spodziewać się zagrożeń typowych dla sezonu zimowego, takich jak: lokalne awarie sieci energetycznych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych oraz utrudnienia w przejezdności szlaków komunikacyjnych. Zagrożenie powodziowe powinno utrzymywać się na niskim poziomie, jednak wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki hydrologicznej w całej Polsce. Informacje dotyczące ostatniego z zagrożeń opracował Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Zgodnie z Prognozą sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych – okres od 01.12.2019 r. do 29.02.2020 r., opracowaną przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną, w przypadku korzystnych warunków meteorologicznych (scenariusz zbliżony do prognozy sezonowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: sumy opadów wyższe/równe od średniej z wielolecia i temperatury powietrza pozwalające na infiltrację wód przez strefę aeracji), niżówka hydrogeologiczna w płytkich poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym może wystąpić na większą skalę jedynie we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Lokalnie, zjawisko może pojawić się również na terenie województw sześciu: kujawsko -pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego.

Prognozowana jest sytuacja, w której ze względu na naturalne wahania poziomu wód podziemnych nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z ujęć komunalnych i przemysłowych wody podziemnej, a problemy w ujmowaniu pierwszego poziomu wodonośnego, jeśli do nich dojdzie, będą miały charakter lokalny. Wyjątkiem może być wschodnia część województwa wielkopolskiego, gdzie niskie stany wód podziemnych mogą występować
na większych obszarach, co może stać się przyczyną utrudnień w eksploatacji płytkich studni gospodarskich.

W przypadku zaistnienia innych warunków meteorologicznych, a mianowicie wystąpienia suchej i mroźnej zimy, sytuacja dla gospodarki wodnej będzie niekorzystna. W takich okolicznościach prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej do lutego 2020 r. w ośmiu województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko - pomorskim, warmińsko - mazurskim, lubelskim, mazowieckim, opolskim i śląskim (część północna i zachodnia) oraz, w mniejszym stopniu, w trzech województwach: dolnośląskim, łódzkim i świętokrzyskim. Zjawisko to może stać się przyczyną trudności
w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny.

Raport "Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 2019/2020"