Owocne obrady ekspertów geologii terenów miejskich w Bukareszcie

27 listopada 2019 r. w gmachu Universitatea Tehnică de Construcții w Bukareszcie odbyło się drugie spotkanie grupy eksperckiej zajmującej się zagadnieniami geologii obszarów miejskich Urban Geology Expert Group (UGEG). Reprezentacja Europejskich Służb Geologicznych w UGEG staje się coraz bardziej liczna. Na spotkaniu w Bukareszcie powiększyła się o trzech nowych członków – przedstawicieli Niemiec (kraje związkowe Berlin i Hesja) i Rumunii. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB: mgr Krzysztof Majer (wiceprzewodniczący UGEG), mgr inż. Grzegorz Ryżyński oraz mgr Mateusz Żeruń.

Spotkanie rozpoczęła Stephanie Bricker (przewodnicząca UGEG), która przedłożyła rezultaty dotychczasowych prac grupy oraz omówiła najnowsze strategie rozwoju Unii Europejskiej dotyczące przestrzeni miejskich. Po krótkim wstępie rozgorzała dyskusja na temat działań priorytetowych w obrębie zespołów zadaniowych wchodzących w skład UGEG. Eksperci, odnosząc się do zaprezentowanych dokumentów, wyznaczyli główne obszary działań uwzględniających geologię w postępującym procesie urbanizacji państw Unii.

Główne priorytety rozwoju i wyzwania stojące przed UGEG, na które zwrócono uwagę w trakcie sesji plenarnej to:

  • wykorzystanie danych geologicznych w procesie planowania inwestycji,
  • opracowanie i zastosowanie modeli 3D miejskiej przestrzeni podziemnej,
  • ocena geozagrożeń miejskich,
  • ocena jakości wód podziemnych o obrębie aglomeracji miejskich,
  • perspektywy wykorzystania płytkich systemów geotermalnych,
  • modelowanie informacji o mieście (CIM),
  • określenie zasięgu występowania gruntów antropogenicznych i ich wpływ na warunki budowlane i środowiskowe miast.

Kolejna część spotkania odbywała się w podgrupach – 3 zespołach roboczych, których członkowie zostali poproszeni o realną ocenę celów możliwych do osiągnięcia w roku 2020 i propozycję dalszych prac na rok 2021:

  • Zespół I Integrated City Information Modelling w oparciu o osiągnięcia projektu COST Sub-Urban skoncentruje się na zestawieniu przykładów dobrych praktyk wykorzystania informacji geologicznej w przestrzeni miejskiej oraz opracowaniu europejskich standardów procesu wymiany danych. 
  • Zespół II Geo-environmental pressure in urban catchments zajmie się opracowaniem słownika terminów „geo-miejskich” dotyczącego zagadnień geologicznych, technologiczny i środowiskowych, wspólnych dla partnerów działających w obrębie EGS. Ma to usprawnić komunikację i zapewnić klarowność przekazu w trakcie prac nad poszczególnymi zadaniami. 
  • Zespół III Geoscience communication for cities wykona analizę korzyści płynących z wykorzystania danych geologicznych dla miast, przedstawi przypadki miast efektywnie wykorzystujących dane geologiczne w planowaniu kierunków rozwoju oraz zajmie się przygotowaniem wkładu merytorycznego do serii infografik prezentujących kluczowe wiadomości z zakresu geologii miejskiej.

W ostatniej części spotkania uczestnicy debatowali nad prezentacją wspólnego stanowiska decydentom z Komisji Europejskiej, wskazali na konieczność organizowania spotkań z interesariuszami i beneficjentami działalności grupy (przedstawiciele miast Unii) oraz ustalili konieczność utworzenia strony internetowej Urban Geology Expert Group, która ma stać się platformą wymiany pomysłów i doświadczeń dotyczących przestrzeni „podmiejskiej”.

Przewodnicząca Stephanie Bricker zamknęła obrady, dziękując wszystkim za ich entuzjazm, wkład merytoryczny i zaangażowanie. Termin kolejnego spotkania został wstępnie ustalony na przełom wiosny/lata 2020 r.

Tekst: Mateusz Żeruń