Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w styczniu 2020 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w prognozowanym okresie, tj. od 1 do 31 stycznia 2020 roku na znacznych obszarach kraju w granicach województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego i opolskiego, a także w mniejszym stopniu na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego i pomorskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.

Na wskazanych obszarach, w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych, mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

1

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – styczeń 2020 rok

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawskopomorskiego oraz śląskiego i opolskiego będą występowały znaczne obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Na mniejszą skalę niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: dolnośląskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim i pomorskim.

Stosunkowo często na terenie Polski może dochodzić także do sytuacji, w której stan wody pierwszego poziomu wód podziemnych będzie układał się w strefie SNG-SNO, czyli powyżej stanu niskiego ostrzegawczego, a poniżej średniego stanu niskiego z obserwowanego wielolecia.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: lubelskiego, śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego,
mazowieckiego i podkarpackiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że w większości przypadków, sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny, poza wyjątkiem wschodniej części województwa lubelskiego oraz południowej części województwa opolskiego i północnej części województwa śląskiego, gdzie obniżenie poziomu rezerw może przybrać wymiar regionalny.

Ponadto stosunkowo często na terenie kraju stan rezerw kształtować się może powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na ternie kraju znajdą się obszary, na których będzie występować zagrożenie związane z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Na dużą skalę zjawisko to może występować przede wszystkim w obrębie województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego i opolskiego. W znacznie mniejszym stopniu niżówka może dotknąć również województwa: dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie i pomorskie.

okl prognoza 11b 2019 2

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01.2020 - 31.01.2020