Spotkanie Spatial Information Expert Group w Pradze

W dniach 26-27 listopada 2019 r. w Pradze (Czechy) odbyło się spotkanie robocze grupy eksperckiej EuroGeoSurveys zajmującej się zagadnieniami związanymi z informacją przestrzenną (ang. Spatial Information Expert Group (SIEG)). Od wiosny 2019 r. liderem zespołu jest Dana Čápová (Czeska Służba Geologiczna). W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

Przedmiotem spotkania było omówienie dotychczasowych i bieżących prac grupy SIEG oraz określenie kierunków dalszej działalności zespołu. Wykonywane do tej pory zadania SIEG były ściśle powiązane z europejską Dyrektywą INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej). Podkreślono jednak, że rola geoinformacji jest bardzo ważna w geologii i prace grupy nie powinny ograniczać się do INSPIRE, a wychodzić dalej, by sprostać potrzebom służb geologicznych zrzeszonych w EGS. Stąd też pomysł na zmianę nazwy grupy, by nie była kojarzona tylko i wyłącznie z INSPIRE.

Podkreślono „nienaukowy” charakter grupy i zwrócono uwagę na konieczność ścisłej współpracy z innymi grupami eksperckimi EGS. Ważnym zadaniem będzie wypracowanie sposobu tej współpracy. Zaproponowano, aby delegat grupy SIEG każdorazowo uczestniczył w spotkaniach poszczególnych grup eksperckich. Podjęto także decyzje dotyczące dalszego działania grupy – ustalono m.in., że konieczne są regularne spotkania zespołu – co pół roku osobiście oraz zdalnie, według pojawiających się wyzwań i potrzeb.

Podczas spotkania zdalnie skontaktowano się z sekretarzem generalnym EGS Slavko Solarem, który przedstawił aktualny stan prac nad wnioskiem do Komisji Europejskiej dotyczącym finansowania, w ramach partnerstwa europejskiego („European partnership”), programu o nazwie „Geological Service for Europe” (GSE). Rozmawiano także o inicjatywie utworzenia nowej grupy zadaniowej EGS ds. kartografii – „on-shore geological mapping task force”. Grupa ta miałaby pracować m.in. nad przygotowaniem metodyki przejścia z tzw. kartografii 2D do 3D (modele geologiczne).

Podczas spotkania przedstawicielki PIG-PIB poruszyły potrzebę włączenia się większej liczby europejskich służb geologicznych w prace grup roboczych Open Geospatial Consortium (OGC). Podkreśliły, że zagadnienia będące w obszarze zainteresowania SIEG (integracja i publikacja danych, usługi sieciowe, nowe technologie jak np. Linked Data) są bardzo blisko związane z pracami prowadzonymi w ramach OGC. Zarówno w grupie pracującej nad standardem wymiany danych geologicznych (GeoSciML SWG), jak i hydrogeologicznych (GWML SWG) oraz w grupie Geoscience DWG europejskie służby geologiczne mają bardzo mały udział. Delegacja PIG-PIB zwróciła także uwagę na prace Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) nad słownikami terminów geologicznych i potrzebę zwiększenia zaangażowania w te prace europejskich służb geologicznych. Dodatkowo przedstawicielki PIG-PIB podzieliły się doświadczeniami Instytutu dotyczącymi wdrożenia metadanych semantycznych. Podkreśliły, że takie rozwiązanie skutkuje większą dostępnością danych geologicznych.

Podczas spotkania dużo czasu poświęcono dyskusji nad rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, które w niedalekiej przyszłości powinny być wdrożone w geologii. Są to aspekty związane ściśle z charakterem i jakością danych dostępnych dla różnych obszarów geologii, a zatem będących przedmiotem prac poszczególnych grup eksperckich. Dlatego tak ważna jest współpraca SIEG z innymi zespołami eksperckimi EGS.

Tekst: Katarzyna Jóźwik, Urszula Stępień