Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła wód, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach kraju. Na dużą skalę zjawisko to może występować w granicach województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a także, w znacznie mniejszym stopniu, na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

1

Prognoza zmian położenia zwierciadła wody podziemnej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na terenie województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko -pomorskiego oraz dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego będą występowały znaczne obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych kształtować się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Na mniejszą skalę niskie stany wód mogą występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim i podkarpackim.

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: śląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego
i opolskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Przewiduje się, że w większości przypadków, sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny, poza wyjątkiem północnej części województwa śląskiego, gdzie obniżenie poziomu rezerw może przybrać wymiar regionalny. Przewiduje się, że stosunkowo często na terenie kraju stan rezerw kształtować się będzie powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na znacznym obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z utrzymującym się zjawiskiem niżówki hydrogeologicznej. Na dużą skalę zjawisko to może występować przede wszystkim w obrębie województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz
dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W znacznie mniejszym stopniu niżówka może dotknąć również województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie i podkarpackie.

Prognozy mają na celu wskazanie najbardziej prawdopodobnego kierunku ewolucji stanu hydrogeologicznego na podstawie dostępnych danych badawczych (opisu bieżącej sytuacji hydrogeologicznej) i przy założonych scenariuszach rozwoju sytuacji meteorologicznej w nadchodzących tygodniach. Opracowanie publikowane jest na stronie internetowej: http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/6994-prognoza-sytuacji-hydrogeologicznej-w-strefach-zasilania-i-poboru-wod-podziemnych-1/file.html

prognoza okl1